Thứ Năm, 17 tháng 2, 2022

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIẢI QUYẾT TỐT VẤN ĐỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Một là, tập trung đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho đồng bào theo đúng chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo của Đảng để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng có đạo.

Hai là, thường xuyên xây dựng và tăng cường khối đoàn kết giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo. Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo là một chiến lược lớn và lâu dài của Đảng cộng sản Việt Nam. Lịch sử phát triển của đất nước đã chứng minh tính đúng đắn và sự cần thiết phải thực hiện tốt chiến lược này trong mọi thời kỳ cách mạng. Coi trọng xây dựng và củng cố tình đoàn kết giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa đồng bào có đạo và không có đạo để giúp đỡ nhau trong phát triển sản xuất, xây dựng đời sống mới, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào, phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc đấu tranh chống mọi sự kích động, chia rẽ tình đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch. Tranh thủ người có uy tín trong làng, bản để giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh, vận động quần chúng thực hiện tốt phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới, xây dựng nông thôn mới.

Ba là, củng cố an ninh quốc phòng, chủ động và kiên quyết đấu tranh chống các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, vấn đề tôn giáo nhằm kích động quần chúng, chống phá sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Như trên đã phân tích, vấn đề dân tộc và vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo luôn là vấn đề nhạy cảm và thường xuyên bị các thế lực thù địch lợi dụng để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và chống phá cách mạng nước ta. Do vậy, tăng cường củng cố an ninh quốc phòng là nhiệm vụ thường trực hết sức quan trọng không được phép lơ là. Để thực hiện tốt vấn đề này, cần chú ý một số giải pháp cụ thể sau: Chủ động ngăn ngừa bạo loạn chính trị do các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo và nhân quyền. Muốn vậy, phải làm tốt công tác quản lý địa bàn, xây dựng các phương án để chủ động phòng ngừa các hoạt động tôn giáo trái phép. Chủ động vạch trần những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch trong việc lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo, hoặc kết hợp vấn đề dân tộc với vấn đề tôn giáo nhằm “tôn giáo hóa dân tộc” của chúng. Kiên quyết đấu tranh, xử lý các tổ chức, các đối tượng có các hoạt động truyền đạo trái phép, hoặc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo và nhân quyền để kích động quần chúng, chia rẽ tình đoàn kết dân tộc. Kiện toàn bộ máy, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo. Bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo và chính sách, pháp luật về tôn giáo của Đảng và Nhà nước cho tất cả cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện, xã. Tranh thủ giáo sĩ, vận động giáo dân thực hiện xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, “sống phúc âm trong lòng dân tộc”; đồng thời kiên quyết trừng trị những kẻ cố tình lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo, nhân quyền để gây rối, kích động quần chúng chống phá chính quyền, hoặc cố tình vi phạm pháp luật, truyền đạo trái phép./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét