Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2022

BẢN LĨNH ĐẢNG TIÊN PHONG, DÂN TỘC ANH HÙNG

Hơn 92 năm qua, trong muôn vàn khó khăn, có lúc tưởng chừng không vượt qua nổi, Đảng ta kiên định, linh hoạt, thích ứng, bản lĩnh và sáng tạo lãnh đạo toàn dân vượt qua nhiều thách thức chưa có tiền lệ trong lịch sử. Đảng tiên phong, dân tộc anh hùng là nền tảng đưa đất nước tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác...

Một mốc son chói lọi

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh đất nước trải qua gần một trăm năm dưới chế độ thực dân và hàng ngàn năm dưới chế độ phong kiến là chưa có tiền lệ trong lịch sử, trở thành một mốc son chói lọi. Đảng ta có đặc điểm rất Việt Nam, vì nhân dân đã sinh thành ra Đảng. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin và phong trào công nhân, Đảng ra đời có thêm yếu tố phong trào yêu nước. Đó là một nguồn lực mạnh mẽ không chỉ trong thời khắc Đảng ra đời mà cho đến tận hôm nay. Chủ nghĩa yêu nước là mạch nguồn của dân tộc Việt Nam, được hình thành, vun bồi qua hàng ngàn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, tạo ra nguồn cảm hứng vô tận, là sức mạnh nội sinh. Mỗi khi đất nước gặp thiên tai, dịch bệnh hay địch họa thì tinh thần ấy lại sôi nổi, kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nhấn chìm lũ bán nước, cướp nước, vượt qua và chiến thắng những gì chưa có tiền lệ.

Lãnh đạo cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp lên tới đỉnh cao trong những tháng ngày Xô viết Nghệ Tĩnh ngay sau khi ra đời, Đảng ta mở ra truyền thống đấu tranh anh dũng, tiên phong vì lợi quyền của nhân dân. Chúng ta có quyền tự hào vì chưa đầy một năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã nắm chính quyền ở địa phương và bắt đầu thi hành những chính sách dân chủ. Nhưng ngay sau đó, thực dân Pháp khủng bố dữ dội. Các tổ chức của Đảng và quần chúng tan rã hầu hết. Phong trào cách mạng sụt xuống, có lúc tưởng như không vượt qua được. Biến cái rủi thành cái may, các chiến sĩ cộng sản đã biến nhà tù thành trường học. Chính sách khủng bố đã không ngăn trở được bước tiến của cách mạng mà trở thành một thứ “lửa thử vàng”. Lòng trung thành và máu đào của những người cộng sản đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ và đồng bào đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt và kiên quyết của Đảng cùng với sức đoàn kết và hăng hái của toàn dân, với tinh thần “dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng kiên quyết giành cho kỳ được độc lập”, chúng ta đi tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thắng lợi. Lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công và nắm chính quyền toàn quốc. Niềm tự hào to lớn đó không chỉ dành cho nhân dân Việt Nam mà còn dành cho các dân tộc bị áp bức.

Sau Cách mạng Tháng Tám, nước ta ở trong hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”. So với địch đủ hải, lục, không quân với vũ khí hiện đại, ta thiếu mọi thứ nhưng thừa lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và sự anh dũng hy sinh của toàn quân và toàn dân dưới sự lãnh đạo của một Đảng kiên quyết chủ trương kháng chiến, vừa lãnh đạo đánh giặc vừa bồi dưỡng sức dân. Sau 9 năm kháng chiến với tinh thần “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, chúng ta đã đại thắng ở Điện Biên Phủ. Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh. Đó là thắng lợi của nhân dân Việt Nam, của lực lượng hòa bình, dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

Từ ngày hòa bình được lập lại, đất nước bị tạm chia làm hai miền. Đế quốc Mỹ và tay sai thống trị ở miền Nam, khủng bố cực kỳ dã man những người yêu nước, tiến hành chiến tranh phá hoại ở miền Bắc. Nhưng nhân dân Việt Nam quyết không sợ, vì có một Đảng lãnh đạo luôn giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã hội. Với nguồn cảm hứng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”, chúng ta đã giành chiến thắng, một thắng lợi mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

Đổi mới mang đậm dấu ấn của trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam

Gần nửa thế kỷ trôi qua từ khi cả nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là qua hơn 35 năm đổi mới, chúng ta tiếp tục hứng chịu muôn vàn khó khăn, thử thách. Khôi phục kinh tế sau chiến tranh; đối mặt với bao vây cấm vận của Mỹ, chiến tranh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. Các thế lực thù địch và cơ hội, bằng mọi âm mưu và thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt chống phá quyết liệt cách mạng nước ta.

Với bài học độc lập, tự chủ, sáng tạo, biết thích ứng linh hoạt, Đảng ta xác định rõ chủ nghĩa xã hội đứng trước nhiều khó khăn thử thách, lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co, theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. Trong cơn chấn động chính trị lớn nhất thế kỷ XX khi thành trì của chủ nghĩa xã hội là Liên Xô sụp đổ, Đảng ta công khai tuyên bố với nhân dân và nhân loại tiến bộ về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời khẳng định Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng ta xác định đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc ta, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.

Với đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự gặp gỡ giữa ý Đảng - lòng dân; lòng dân - ý Đảng, cùng với ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, qua hơn 90 năm Đảng lãnh đạo, trong đó có hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy, kinh tế, văn hóa - xã hội và con người đều đổi mới. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo, khoảng 3/4 dân số sống dưới mức nghèo khổ, hiện nay Việt Nam đã ra khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,8% năm 2016 xuống dưới 3% năm 2020 theo chuẩn nghèo đa chiều. Từ một nước thiếu lương thực triền miên, đến nay Việt Nam không những đã bảo đảm được an ninh lương thực mà còn trở thành một nước xuất khẩu gạo và nhiều nông sản khác đứng đầu thế giới. Người nghèo, trẻ em và người cao tuổi được cấp bảo hiểm y tế miễn phí. Tuổi thọ trung bình của người dân năm 2020 là 73 tuổi. Hiện có khoảng 70% dân số sử dụng internet, là một trong những nước có tốc độ phát triển công nghệ thông tin cao nhất thế giới. Việt Nam là một trong những nước đi đầu trong việc hiện thực hóa các Mục tiêu Thiên niên kỷ và thuộc nhóm có chỉ số phát triển con người (HDI) cao của thế giới so với các nước có cùng trình độ phát triển. Trong khi chúng ta cơ bản khống chế được đại dịch Covid-19, vẫn giữ vững ổn định chính trị và từng bước phục hồi kinh tế.

Hai từ “ĐỔI MỚI” mang đậm dấu ấn trí tuệ, bản lĩnh và phong cách Việt Nam, là “Made in Việt Nam”. Đổi mới với sự kiên định mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đem lại một sinh khí mới với kết quả cuối cùng là tạo ra một xã hội xã hội chủ nghĩa theo đặc điểm Việt Nam, mang đậm dấu ấn của thiên tài và cốt cách, bản lĩnh và khí phách, thông minh và sáng tạo, linh hoạt và nhạy bén của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng ta và của dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nêu quyết tâm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng), nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Dưới sự lãnh đạo của một Đảng trí tuệ, bản lĩnh, nghị lực, quyết tâm, chân chính cách mạng, đạo đức, văn minh và sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân anh hùng, chúng ta có cơ sở để tin tưởng chắc chắn rằng đất nước ta nhất định sẽ lập nên kỳ tích phát triển mới, cùng tiến bước và sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta.

PGS.TS BÙI ĐÌNH PHONG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét