Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2022

GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KẾT HỢP GIỮA HUẤN LUYỆN VỚI XÂY DỰNG CHÍNH QUY, RÈN LUYỆN KỶ LUẬT

Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật là hai nội dung song hành, có quan hệ biện chứng tác động lẫn nhau, nên có vai trò quan trọng không thể thiếu trong nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của các cơ quan, đơn vị và toàn quân. Vì thế, cùng với làm tốt công tác huấn luyện, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các văn bản liên quan về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, cùng với những bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn chỉ huy, quản lý bộ đội để có chủ trương, giải pháp phù hợp. Thời gian tới, việc xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật cần tập trung vào nâng cao trình độ chính quy trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đặc biệt là quản lý con người và vũ khí, trang bị kỹ thuật, kết hợp chặt chẽ xây dựng chính quy với chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; phấn đấu giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường hằng năm dưới 0,3%; hạn chế thấp nhất các vụ vi phạm nghiêm trọng, mất an toàn trong huấn luyện.

Để làm được điều đó, toàn quân tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, xây dựng động cơ, ý chí quyết tâm, tính tự giác của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện điều lệnh, điều lệ, chỉ thị, quy định; gắn giáo dục chính trị, pháp luật với các biện pháp hành chính và xử lý liên đới trách nhiệm của cán bộ các cấp. Thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình, kết quả xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật của cơ quan, đơn vị để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ huy, chấn chỉnh, xử lý sai phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, học tập, công tác; tăng cường biện pháp quản lý các mối quan hệ xã hội của quân nhân, nhất là kiểm soát chặt chẽ tình trạng quân nhân tham gia lô đề, cờ bạc, vay nặng lãi, v.v. Chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp phân đội có đủ phẩm chất, năng lực chỉ huy, kinh nghiệm thực tiễn quản lý, rèn luyện, giáo dục bộ đội. Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng trong thực hiện chính quy, rèn luyện kỷ luật, quản lý tư tưởng bộ đội; kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm ngay từ cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với địa phương, gia đình trong nắm bắt, giải quyết kịp thời những vướng mắc về tư tưởng, đời tư,… của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, chủ động đấu tranh phòng, chống các tác động tiêu cực và văn hóa xấu độc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét