Thứ Tư, 16 tháng 2, 2022

BỘ MẶT THẬT CỦA NHỮNG KẺ XUYÊN TẠC CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

Trước sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình Xôviết ở Liên Xô và các nước Đông Âu; sự đổi mới, thích ghi của chủ nghĩa tư bản hiện đại, cộng với những biểu hiện tiêu cực trong quá trình đổi mới đất nước, một số người đã dao động, giảm lòng tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Với cái gọi là “kiến nghị tâm huyết” với Đảng, Nhà nước, một số người nhân danh “cấp tiến” đề xuất giải pháp nhằm thay máu cho hệ tư tưởng” và “sửa lại chủ nghĩa Mác - Lênin” cho hợp thời và sát với thực tế Việt Nam. Có kẻ còn “sám hối” rằng, cả đời mình đã tin theo một học thuyết sai lầm, đi theo một con đường không đúng nên “rơi vào tình cảnh éo le, bế tắc”, “cùng đường”,… Vì vậy, phải “giã từ chủ nghĩa xã hội để đi theo chủ nghĩa tư bản (!). Thực chất đây là quan điểm phản động, nhằm xuyên tạc phủ nhận đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Điều hết sức nguy hiểm là các quan điểm sai trái này bằng nhiều hình thức đã được tán phát, lan truyền rất nhanh gây hoang mang, hoài nghi cho nhiều người, để lại những hậu quả không thể xem thường. Do đó, cần đấu tranh lên án, vạch trần luận điệu xuyên tạc của chúng, để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênnin, Bảo vệ Đảng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét