Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2022

CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN XUÂN PHÚC CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ NHẤT BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XI

Sáng 10-2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tổ chức Phiên họp thứ nhất dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án.

Dự họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Bình Minh, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Trương Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trần Tuấn Anh, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Cùng dự có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Lê Minh Hưng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Dự họp còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Hoài Trung, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Theo chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII (tháng 10-2023) sẽ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngày 25-10-2021, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 40-QĐ/TW thành lập Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhằm kiểm điểm, đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI trong 10 năm qua; đồng thời đánh giá những ưu điểm, kết quả nổi bật, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện nghị quyết; góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đến năm 2035 và những năm tiếp theo.

Để việc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI nghiêm túc, thực chất, thiết thực, đúng thời gian, theo nhiệm vụ được phân công, Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng các văn bản trình phiên họp lần thứ nhất, gồm: Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo; Hướng dẫn tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; Dự thảo Đề cương tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Về phạm vi, phương pháp, việc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI được thực hiện từ cấp huyện ủy, quận ủy tới tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Đối với Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, ngoài nội dung tổng kết theo hướng dẫn chung của Ban Chỉ đạo, nội dung tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

Nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI sẽ tập trung đánh giá công tác giáo dục, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết từ Trung ương đến các địa phương, các cấp, các ngành. Những chuyển biến trong nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới theo quan điểm của Đảng. Việc thể chế hóa nghị quyết thành luật pháp, cơ chế, chính sách; cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch công tác ở các cấp, các ngành, các địa phương; công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, cùng với đánh giá cao công tác chuẩn bị của Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Quân ủy Trung ương cần nghiên cứu, tiếp thu, tổng hợp các ý kiến tại cuộc họp để tiếp tục hoàn thiện các văn bản, trọng tâm là Dự thảo Đề cương tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Trong đó, phải nêu bật được những kết quả quan trọng trong quá trình thực hiện nghị quyết; khẳng định nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia-dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được tổ chức thực hiện hiệu quả; nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngày càng được nâng lên.

Cùng với đó, đề cương tổng kết phải làm rõ những thành quả đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, như: Tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với quốc phòng, an ninh; xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; tiềm lực quốc phòng và an ninh được tăng cường; thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc; kết hợp hiệu quả quốc phòng với kinh tế; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đạt nhiều thành tựu nổi bật; chủ động, tích cực đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được tăng cường...

Cùng với nêu bật những kết quả đã đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu nội dung tổng kết phải cập nhật, đánh giá cụ thể, sâu sát đặc điểm tình hình, chỉ rõ những nguy cơ tác động, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tới, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả nghị quyết những năm tiếp theo.

Bên cạnh việc lưu ý cần phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Ban Chỉ đạo và thành lập, kiện toàn tổ biên tập, Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức hội nghị toàn quốc để quán triệt, thống nhất nội dung, phương pháp tổng kết ở các cấp. Đồng chí yêu cầu Quân ủy Trung ương tích cực, chủ động đôn đốc, kiểm tra, giúp đỡ các cấp, các ngành, các địa phương tiến hành tổng kết chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ, bảo đảm cho việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI tại Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII đúng thời gian.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét