Thứ Hai, 21 tháng 2, 2022

NHẬN DIỆN THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI GIAO

Trong tình hình quốc tế hiện nay, việc mở rộng và tăng cường quan hệ đối ngoại là yêu cầu khách quan của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Các thế lực thù địch lợi dụng triệt để việc quan hệ đối ngoại của chúng ta để thực hiện mưu đồ “diễn biến hoà bình”, nhất là trên lĩnh vực chính trị tư tưởng. Biểu hiện trên một số nội dung chủ yếu như:

Thông qua con đường ngoại giao tác động nhằm làm thay đổi đường lối chiến lược cả về chính trị, kinh tế, quân sự của Đảng ta với phương châm: cấp nào tác động ở cấp đó, ngành nào tác động ở ngành đó.

Thông qua con đường ngoại giao phê phán Đảng ta vi phạm nhân quyền, dân chủ gây sức ép hòng buộc chúng ta thực hiện quan điểm tự do, dân chủ, nhân quyền tư sản; hỗ trợ cho các thế lực chống Đảng, chống chế độ xã hội chủ nghĩa như đòi thả hết tù chính trị, đòi Việt Nam tự do ngôn luận, tự do báo chí, tách hoạt động văn học nghệ thuật khỏi sự lãnh đạo của Đảng.

Một số sứ quán nước ngoài đã can thiệp tới các cơ quan chức năng của Việt Nam để gây sức ép đề nghị cho văn nghệ sĩ cực đoan ra nước ngoài

Trong chiến lược “ngoại giao thân thiện”, các thế lực thù địch chủ trương mời các nhà ngoại giao Việt Nam hoạt động từ thiện tăng cường các hoạt động giúp đỡ cơ quan tương ứng của Việt Nam. Tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học giữa các nhà khoa học giữa các nhà khoa học và sự tài trợ của nước ngoài; đồng thời thông qua các hoạt động đó sẽ trao tặng các danh hiệu khoa học và các danh hiệu khác cho các nhà lãnh đạo Việt Nam nhằm đánh những đòn tâm lý lung lay đến tư tưởng, tính cảm các các nhà lãnh đạo, xóa nhòa danh giới thù hận, quên đi quá khứ và bản chất xấu xa của chủ nghĩa đế quốc, làm lu mờ đi đấu tranh cách mạng, chỉ biết hưởng thụ, đòi hỏi là mục đích và động cơ thấp hèn của chúng.

Tất cả các hoạt động đó đều nhằm mục đích xoá đi một nguyên lý vô cùng quan trọng của lịch sử xã hội loài người là cuộc đấu tranh giai cấp giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản, giữa lợi ích của giai cấp tư sản và giai cấp công nhân, xóa nhòa đi mục tiêu mà chủ nghĩa xã hội cần phải hướng tới. Vì vậy, cần phải cảnh giác đối với các thế lực thù địch hiện nay, đặc biệt là thông qua ngoại giao, cùng với sự thâm hiểm của chúng./.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét