Thứ Năm, 17 tháng 2, 2022

GIẢI QUYẾT ĐƯỢC MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG TRƯỚC MẮT VÀ LÂU DÀI KHI PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

        Để thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: “Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030, xây dựng Quân đội nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 16-KL/TW và Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị; tập trung nghiên cứu, rà soát, đánh giá lại chất lượng nguồn nhân lực hiện có, xác định nhu cầu về số lượng, quy mô, cơ cấu nguồn nhân lực của đơn vị, để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, gọi nhập ngũ với tỷ lệ nhất định các sinh viên tốt nghiệp đại học có trình độ, năng lực tốt bổ sung cho các ngành, nghề còn thiếu, Quân đội chưa đào tạo được.

          Việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phải xuất phát từ đường lối chính trị, quân sự của Đảng; chấp hành nghiêm các nguyên tắc công tác cán bộ và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội hiện nay. Đồng thời, phải bảo đảm tính khoa học, khả thi, có lộ trình, bước đi thích hợp; gắn quy hoạch chung với quy hoạch cụ thể của từng ngành, từng đơn vị; có dự báo chiến lược, đón trước sự phát triển, khắc phục tình trạng hẫng hụt nguồn kế cận, kế tiếp, mất cân đối ngành, chuyên ngành, phấn đấu xây dựng được đội ngũ cán bộ chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược. Xây dựng nguồn nhân lực trong quân đội, thực hiện thành công mục tiêu về xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là vấn đề vô cùng quan trọng hiện nay. Do đó, các chủ thể cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong quân đội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét