Thứ Năm, 17 tháng 2, 2022

NÂNG CAO NHẬN THỨC, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁC LỰC LƯỢNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG QUÂN ĐỘI

Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thì vấn đề đặt ra cần: Thường xuyên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng về phát triển nguồn nhân lực trong quân đội.

          Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi phải thực hiện sáng tạo chủ trương xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trong đó, yếu tố con người với tư cách là nguồn nhân lực vẫn luôn giữ vai trò then chốt, quyết định. Bởi vì, muốn xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, hiện đại phải xây dựng, đào tạo con người phù hợp, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, ưu tú về chất lượng để luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Người quân nhân phải có tư duy đổi mới, tác phong công nghiệp, bản lĩnh vững vàng, kỷ luật nghiêm và tinh thông nghiệp vụ. Nếu chỉ có vũ khí, trang bị hiện đại mà nguồn nhân lực - con người không tương ng xứng thì không thể xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ được; con người có vai trò quyết định, sáng tạo, làm chủ vũ khi trang bị. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “người trước, súng sau”. Do đó, yếu tố con người là nguồn nhân lực quyết định để xây dựng quân đội và giữ vai trò trọng yếu tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội. Khi bàn về vấn đề này, V.I.Lênin nhấn mạnh: “Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường”.

          Theo đó, các chủ thể trong quân đội cần quán triệt sâu sắc, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân uỷ Trung ương về phát triển nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, quyết định, khâu đột phá trong xây dựng Quân đội hiện nay. Thực hiện tốt nhiệm vụ này không chỉ có ý nghĩa trực tiếp đối với việc hoàn thành nhiệm vụ của Quân đội, mà còn gián tiếp đóng góp vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Do đó, các cấp, các ngành, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI: “Đẩy mạnh xây dựng, phát triển nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét