Thứ Tư, 16 tháng 2, 2022

VÌ SAO HỌ LẠI CHỐNG CHỦ NGHĨA MÁC MỘT CÁCH ĐIÊN CUỒNG VÀ QUYẾT LIỆT NHƯ VẬY

Như chúng ta đã biết, chủ nghĩa Mác - Lênin trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của các đảng cộng sản, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam. Tính cách mạng, khoa học và sáng tạo của chủ nghĩa Mác - Lênin đã được lý luận và thực tiễn khẳng định.

Chủ nghĩa Mác ra đời vào những năm 40 của thế kỷ XIX ở nước Đức, do C.Mác và Ph.Ăngghen sáng lập. Vào thời điểm đó, lực lượng sản xuất của chủ nghĩa tư bản phát triển rất mạnh mẽ, ưu thế của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được khẳng định và cách mạng tư sản đã giành thắng lợi. Thế nhưng, ngọn cờ “tự do, bình đẳng, bác ái” và những lời hứa của giai cấp tư sản trong quá trình cách mạng lúc này chỉ còn lại là “chiếc bánh vẽ”. Thành quả và lợi ích của cuộc cách mạng tư sản đã bị giai cấp tư sản chiếm vđoạt mà không hề đếm xỉa đến lợi ích của những người bạn đồng minh là giai cấp vô sản. Bị lừa dối và phản bội, giai câp vô sản dã thúc tỉnh và họ hiểu rằng, kẻ thù của minh không phải là "máy móc mà chính là giai cấp tư sản. Vì vậy, họ đã liên hiệp lại, kiên quyết đứng lên đấu tranh đòi lại quyền sống cho mình. Cuộc đấu tranh "một mất một còn" của giai câp vô sản chống lai giai cấp tư sản ngày càng quyết liệt. Sống trong thời đại ấy, C.Mác và Ph.Ăngghen tận mắt chứng kiến các biến cô lịch sử và phát hiện ra vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân – những người "đào huyệt" chôn chủ nghĩa tư bản và xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Các ông đā xây dựng lý luân khoa hoc, cách mang để trang bị cho giai cấp công  nhân.

Như vây, chủ nghĩa Mác – Lênin ra đời là tất yếu khách quan của lịch sử, từ các điêu kiện khách quan và các nhân tố chủ quan phát triển chín muồi chứ không phải “được nặn ra từ những cái đầu thiển cận”, mang nặn tính chủ quan, áp đặt; cũng không phải sự ba hoa của kẻ làm trò ảo thuật”, mà là sự chứng minh của khoa học hiện đại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét