Thứ Năm, 17 tháng 2, 2022

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loài.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch xưa nay vẫn luôn phủ định, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, cho rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã sai lầm khi lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm cơ sở lý luận cho con đường phát triển của xã hội Việt Nam. Thế nhưng, họ đã sai lầm, Họ càng phủ nhận thì chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh càng được tôn vinh, tỏa sáng, khẳng định giá trị và càng cho thấy bản chất thù địch, đen tối của họ, cố tình chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét