Thứ Năm, 17 tháng 2, 2022

ĐỘT PHÁ MẠNH VÀO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO ĐỂ XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG QUÂN ĐỘI

Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thì vấn đề đặt ra cần: Đột phá mạnh vào nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo để xây dựng nguôn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao trong quân đội.

          Quán triệt sâu sắc quan điểm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về giáo duc, đào tạo: “Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước”, các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường Quân đội cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; Nghị quyết số 86/NQ-ĐUQSTƯ ngày 29/3/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về công tác giáo dục trong tình hình mới; Chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo trong quân đội giai đoạn 2011-2020 của Bộ Quốc phòng; Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ trong Quân đội giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo”; Chỉ thị số 89/CT-BQP ngày 09-11-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về một số nhiệm vụ cấp bách nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ.

          Trong đó, tập trung đổi mới nội dung, chương trình theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa và liên thông”, sát mục tiêu, yêu cầu đào tạo, phát huy tính tích cực của người học. Triển khai thực hiện tốt mô hình “Nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất kỹ thuật, trung tâm mô phỏng, để người học có đủ điều kiện rèn luyện, hình thành các phẩm chất, tâm lý đáp ứng với yêu cầu chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao. Chủ động mở rộng hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo trong lĩnh vực quân sự, quốc phòngnghiên cứu vận dụng một số mô hình giáo dục tiên tiến trên thế giới phù hợp với thực tiễn công tác giáo dục đào tạo trong Quân đội.

          Đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, các đơn vị cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng huấn luyện; đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, thực hiện đúng phương châm, phương hướng huấn luyện. Tập trung huấn luyện cho bộ đội nắm vững tính năng, tác dụng, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị hiện có, nhất là vũ khí trang bị hiện đại; tích cực đưa bộ đội vào thực tiễn huấn luyện, diễn tập sát với thực tế chiến đấu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét