Thứ Tư, 16 tháng 2, 2022

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC, BẤT KHUẤT, ANH HÙNG TRONG DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC CHO THANH NIÊN

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người luôn quan tâm đến các giá trị truyền thống và sự cần thiết phải hiểu rõ cội nguồn, giữ gìn, phát huy các giá trị đã được lưu truyền và đúc kết. Người viết: “Dân ta phải biết sử ta/Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”; Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục những giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam cho thanh niên đó là hệ giá trị truyền thống dân tộc và có sự phát triển của Hồ Chí Minh trong thời đại mới. Trong bài viết này, tác giả chỉ luận giải tư tưởng của Hồ Chí Minh vể truyền thống yêu nước, bất khuất, anh hùng trong dựng nước và giữ nước.

Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, nhân dân ta đã hun đúc, bồi đắp lên truyền thống yêu nước. Đó là giá trị truyền thống nổi bật nhất trong nền văn hóa Việt Nam, là chuẩn mực đạo đức cao nhất trong thang bậc giá trị đạo đức của con người Việt Nam. Người có tinh thần yêu nước đặt lợi ích của Tổ quốc, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân; luôn chăm lo xây dựng và bảo vệ đất nước; có ý thức giữ gìn và phát triển bản sắc dân tộc; luôn tự hào về dân tộc. Yêu nước là tình cảm, ý chí mãnh liệt của con người Việt Nam đối với Tổ quốc. Hồ Chí Minh khẳng định: “Nhân dân Việt Nam có truyền thống yêu nước nồng nàn. Lịch sử ngàn năm của dân tộc Việt Nam đã ghi những trang oanh liệt của nhân dân đấu tranh để xây dựng nước nhà và bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc mình”; “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”, “Hai Bà Trưng để lại cho phụ nữ Việt Nam một truyền thống vẻ vang, là dũng cảm kháng chiến”; “truyền thống Diên Hồng vĩ đại, các cụ phụ lão cũng không vì tuổi cao tóc bạc mà hưởng thú thanh nhàn”... “Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét