Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA NHÂN DÂN VỀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Trong suốt các thời kỳ cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định nhất quán quan điểm : “Thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau giữa các dân tộc, tạo mọi điều kiện để các dân tộc phát triển, gắn bó mật thiết với sự phát triển chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, ngôn ngữ, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Chống tư tưởng kỳ thị và chia rẽ dân tộc. Các chính sách kinh tế - xã hội phải phù hợp với đặc thù của các vùng và các dận tộc, nhất là các dân tộc thiểu số”.  Quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta đã và đang được cụ thể hóa trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc cũng như sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước hiện nay. Mọi luận điệu xuyên tạc, phủ nhận quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta là không có cơ sở và đi ngược lại lợi ích của các dân tộc, cần phải kiên quyết đấu tranh. Để nhân dân nhận thức sâu sắc chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta, đề cao cảnh giác, đấu tranh với những luận điệu sai trái, phản động cần đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng khu vực, từng dân tộc. Chú trọng khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền thống đấu tranh bất khuất, kiên cường, một lòng, một dạ theo Đảng, theo cách mạng của các dân tộc, tôn giáo; tôn trọng phong tục, tập quán của mỗi dân tộc. Cần đa dạng hóa các hình thức, phương pháp giáo dục, tuyên truyền như: học tập chính trị; thông qua các phương tiện đại chúng (sách, báo, tài liệu, đài phát thanh, truyền hình, mạng Internet…); tổ chức các lễ hội truyền thống theo phong tục, tập quán tốt đẹp của từng dân tộc; tranh thủ già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ; tăng cường cán bộ, đảng viên xuống những nơi khó khăn, phức tạp để làm tốt công tác vận động quần chúng.

2 nhận xét:

  1. chúng ta cần đề cao cảnh giác, đấu tranh với những luận điệu sai trái của các bọn phản động về công tác tôn giáo và chính sách dân tộc đó cũng là nâng cao nhận thức của nhân dân về chính sách dân tộc

    Trả lờiXóa