Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2019

HÃY ĐẠP TÂN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, COI “TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CHỈ LÀ CHỦ NGHĨA DÂN TỘC”

Chúng ta đều biết, cứ chuẩn bị đến các ngày lễ lớn của quốc gia, dân tộc và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thì các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá ta trên nhiều lĩnh vực; trong đó, mũi nhọn tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng đưa ra luận điểm “tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là chủ nghĩa dân tộc”. Chúng giải thích rằng tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là tư tưởng cách mạng giải phóng dân tộc, không có tư tưởng đấu tranh giai cấp, không có tư tưởng về cách mạng xã hội chủ nghĩa và từ đó chúng rút ra tư tưởng Hồ Chí Minh đối lập với chủ nghĩa Mác-Lênin, vì tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa dân tộc, còn chủ nghĩa Mác-Lênin là lý luận đấu tranh giai cấp. Bạn nghĩ gì về điều này, chính kiến của bạn ra sao?
Quan điểm của tôi: Hồ Chí Minh trước hết là một người Việt Nam yêu nước, từ thủa niên thiếu Người đã bị hấp dẫn bởi khẩu hiệu “tự do, bình đẳng, bác ái”. Gần 30 năm sống bôn ba ở nước ngoài, với cuộc hành trình qua 3 đại dương, 4 châu lục và gần 30 quốc gia đã đưa Người đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, học thuyết cách mạng tiên phong của thời đại; lúc này Hồ Chí Minh từ chủ nghĩa yêu nước đã nâng lên tư duy khoa học và cách mạng, Người gia nhập Quốc tế cộng sản, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh tư tưởng Hồ Chí Minh là hoàn toàn đúng đắn, sáng tạo và phù hợp, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin là ngọn cờ đầu dẫn dắt, ngọn đèn pha soi sáng cho cách mạng Việt Nam tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Những sự kiện trên tuy còn sơ lược, chưa đầy đủ nhưng cũng đã chứng tỏ luận điệu “tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là chủ nghĩa dân tộc” không có gì khác hơn là bóp méo sự thật, xuyên tạc lịch sử của những người có mưu đồ chính trị đen tối. Mọi mưu toan hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh, nhằm đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ là một giấc mơ ảo tưởng. Lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam đã và đang chứng minh điều đó

1 nhận xét:

  1. Hiện nay, các thế lực thù địch không từ một thủ đoạn nào để chống phá sự nghiệp cách mạng, chống phá Đảng, chống phá chế độ ta; dã tâm của họ là không thay đổi. Do đó, cần nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của chúng để phòng ngừa.

    Trả lờiXóa