Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

NHỜ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 CHÚNG TA MỚI CÓ CUỘC SỐNG NGÀY NAY

Gần đây, một số trang mạng xã hội đăng bài viết “Cớ sao chế độ Cộng sản, dân ai oán khắp nơi?!” của Nguyễn Lộc Yên. Nội dung bài viết đã cố tình suy diễn, bịa đặt, xuyên tạc trắng trợn và phủ nhận công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta trong lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền năm 1945. Nguyễn Lộc Yên cho rằng thành công của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là do Hoa Kỳ đã thả hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản vào tháng 8/1945, lợi dụng cơ hội này, Việt Minh đã kích động dân chúng nổi dậy cướp chính quyền của Trần Trọng Kim.
Đây là luận điệu xuyên tạc trắng trợn sự thật lịch sử nhằm phủ nhận thành quả cách mạng của nhân dân ta trong đấu tranh giành chính quyền cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi, thực tiễn lịch sử đã chứng minh thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, song vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố chủ quan có ý nghĩa quyết định.
Thứ nhất, ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn nhằm giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp và phong kiến tay sai để giành độc lập dân tộc. Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã đề ra cương lĩnh, đường lối đúng đắn, phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế lúc bấy giờ. Cương lĩnh năm 1930 của Đảng đã xác định mục tiêu chủ yếu là đánh đổ sự thống trị của thực dân Pháp và phong kiến tay sai, giành độc lập cho dân tộc, ruộng đất cho dân cày, vì cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc cho toàn dân. Thực tiễn đã chứng minh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta đứng lên đấu tranh giành chính quyền cách mạng, thông qua các cao trào cách mạng: 1930-1931, 1936-1939 và đặc biệt là cao trào giải phóng dân tộc 1939-1945 mà đỉnh cao là lãnh đạo giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. 
Thứ hai, để chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ đạo xây dựng Mặt trận Việt Minh nhằm giác ngộ, tập hợp quần chúng nhân dân tiến hành khởi nghĩa vũ trang, giành độc lập dân tộc. Nắm vững tình hình thế giới và trong nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu; lấy khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền là nhiệm vụ trung tâm, tập trung xây dựng Mặt trận Việt Minh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc bằng chương trình hành động đúng đắn và những chính sách cụ thể, thiết thực. Trên cơ sở lực lượng chính trị của quần chúng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành chuẩn bị và chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng: các đội Cứu quốc quân, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (22-12-1944) và Việt Nam giải phóng quân (15-5-1945). Lực lượng vũ trang cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tạo nên sức mạnh của cách mạng, làm nòng cốt cho phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân. Do đó, đã huy động và tập hợp được quần chúng nhân dân đứng lên theo lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam làm cuộc cách mạng và giành thắng lợi.
Thứ ba, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nắm vững thời cơ, lãnh đạo nhân dân ta tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nắm chắc thời cơ, tranh thủ sự giúp đỡ của các nước đồng minh ủng hộ Việt Nam, dự đoán đúng tình hình thế giới, tận dụng lợi thế, phối hợp hành động, làm chuyển hóa so sánh thế và lực giữa ta và địch, tạo nên sức mạnh tổng hợp áp đảo và chiến thắng kẻ thù. Điều đó đã minh chứng sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình, sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh – yếu tố quyết định để làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Đó là sự thật lịch sử không gì chối cãi được, vì vậy, những luận điệu cố tình phủ nhận, xuyên tạc lịch sử của Nguyễn Lộc Yên là hành động của kẻ phản động, với mưu đồ xấu nhằm chống đối, phủ nhận vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam, phá hoại sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Mọi người hãy cảnh giác, không tin vào những luận điệu xuyên tạc, sai trái./.

1 nhận xét:

  1. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

    Trả lờiXóa