Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

SỰ XUYÊN TẠC, BÓP MÉO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA DÂN TỘC

Thời gian qua có một số người tự nhận là những học giả nghiên cứu sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và tuyên truyền rằng: Tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là chủ nghĩa dân tộc. Đây là một quan điểm xuyên tạc một cách trắng trợn nhằm làm cô lập và tiến tới phủ định nền tảng tư tưởng của Đảng ta đó là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Để thực hiện ý đồ của mình, những “nhà nghiên cứu” ấy đã dùng nhiều thủ đoạn khá tinh vi, trong đó họ bóp méo, xuyên tạc, tuyên truyền không đầy đủ những luận điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa dân tộc. Họ cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là chủ nghĩa dân tộc một cách chung chung, trừu tượng, vì thế đã làm lu mờ tính chất giai cấp, để đi đến phủ định bản chất giai cấp vô sản của tư tưởng Hồ Chí Minh. Cần thấy rằng, chủ nghĩa dân tộc mà họ nói ở đây là chủ nghĩa dân tộc tư sản gắn liền với chủ nghĩa sô vanh, chủ nghĩa xét lại chứ không phải chủ nghĩa dân tộc theo quan điểm của Hồ Chí Minh - chủ nghĩa dân tộc chân chính của nhân dân các dân tộc thuộc địa đang đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc.
Chúng ta biết rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thông tốt đẹp của dân tộc tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xà hội và giải phóng con người, cho nên tư tưởng Hồ Chí Minh không phải chỉ là chủ nghĩa dân tộc. Nghiên cứu di sản lý luận của Người, chúng ta thấy có hàng chục tài liệu liên quan đến vấn đề chủ nghĩa dân tộc. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước... Phát động chủ nghĩa dân tộc bản xứ nhân danh Quốc tế Cộng sản... Khi chủ nghĩa dân tộc của họ thắng lợi... nhất định chủ nghĩa dân tộc ấy sẽ biến thành chủ nghĩa quốc tế”; đồng thời “chúng ta cần phải tăng cường giáo dục theo tinh thần chủ nghĩa Mác - Lênin và đấu tranh chống những khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa như chủ nghĩa dân tộc tư sản, chủ nghĩa sô vanh, chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa xét lại”. Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa dân tộc mang bản chất giai cấp sâu sắc, đó là tư tưởng về chủ nghĩa dân tộc theo quan điểm của giai cấp vô sản.
Nhận thức đúng đắn tính chất giai cấp của tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa dân tộc có ý nghĩa thực tiễn và lý luận to lớn, tư tưởng của Người là học thuyết cách mạng và khoa học, là vũ khí tinh thần sắc bén của dân tộc ta. Do vậy, trong khi các thế lực thù địch đang ra sức xuyên tạc, bóp méo, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, thì việc đấu tranh, bảo vệ, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay.

1 nhận xét:

  1. Các thế lực thù địch rất điên cuồng chống phá Việt Nam; chúng dùng mọi thủ đoạn để chống phá; chúng ta phải hết sức tỉnh táo trước luận điệu sai trái của kẻ thù để không bị mắc bẫy của chúng.

    Trả lờiXóa