Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2019

HÃY CẢNH GIÁC ÂM MƯU “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”

Trong thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" chống Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch âm mưu sử dụng các thủ đoạn phi vũ trang là chính để tiến công chống phá toàn diện Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại nhằm chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn bộ xã hội, thực hiện "không đánh mà thắng" như chúng đã từng thực hiện thành công ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô. Đó là âm mưu cơ bản, lâu dài, không thay đổi, phản ánh bản chất chống cộng, chống chủ nghĩa xã hội của chủ nghĩa đế quốc. Âm mưu cơ bản, lâu dài đó được thể hiện trên các lĩnh vực cụ thể, với phương châm lấy chống phá về chính trị, tư tưởng làm hàng đầu, kinh tế là mũi nhọn, ngoại giao làm hậu thuẫn, tôn giáo, dân tộc làm ngòi nổ, kết hợp với uy hiếp, răn đe, gây sức ép về quân sự.
Lợi dụng việc Việt Nam mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng quan hệ với nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch âm mưu dùng các hoạt động ngoại giao để hướng Việt Nam đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Một mặt, kiềm chế, ngăn cản Việt Nam mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới, tuyên truyền gây chia rẽ Việt Nam với các nước, đặc biệt là gây chia rẽ Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa, Việt Nam với Lào và Campuchia, hạ thấp vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, tìm cách ngăn cản tiến trình Việt Nam gia nhập các tổ chức quốc tế; mặt khác chúng cũng âm mưu mua chuộc lôi kéo Việt Nam bằng các khoản đầu tư, viện trợ, giúp đỡ về kinh tế nhằm từng bước chuyển hoá chế độ chính trị hiện nay ở Việt Nam theo hướng tư bản chủ nghĩa.
Vì vậy, hãy cảnh giác với âm mưu "diễn biến hòa bình" của chúng!!!

1 nhận xét:

  1. Bọn phản động thường dùng mọi thủ đoạn để xuyên tạc, bóp méo sự thật; nhằm mục đích chống phá Đảng và Nhà nước ta. Vì vậy chúng ta phải tích cực đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, phản động của chúng.

    Trả lờiXóa