Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

VẤN ĐỀ ĐẤU TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA CƠ HỘI VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Trong quá trình bảo vệ, phát triển và hiện thực hóa tư tưởng khoa học của Mác - Ănghen, V.I.Lênin đã nêu lên một kiểu mẫu về sự kiên định nguyên tắc tính đảng mác-xít trong mọi hoạt động lý luận và thực tiễn, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa giáo điều và những khuynh hướng cơ hội, xét lại trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Giờ đây, trước những diễn biến phức tạp của tình hình, cuộc đấu tranh trên bình diện lý luận và tư tưởng trở nên rất gay gắt, thực sự chiếm vị trí hàng đầu trong đấu tranh giai cấp, đồng thời xuất hiện nhiều trào lưu cơ hội, xét lại dưới nhiều màu sắc rất phức tạp. Trong bối cảnh lịch sử đó, đối với chúng ta, những tư tưởng của V.I.Lênin về chủ nghĩa cơ hội và đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội không những vẫn giữ nguyên giá trị lịch sử, mà còn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng.

Từ những nguyên lý của V.I.Lênin  trong các tác phẩm "Những người bạn dân..", "Một bước tiến, hai bước lùi", "Làm gì?"... và các nguyên lý của học thuyết Mác - Lênin về đảng kiểu mới của giai cấp công nhân, Đảng ta đã vận dụng trung thành và sáng tạo những nguyên lý đó vào điều kiện hoàn cảnh của cách mạng Việt Nam, đã xây dựng Đảng ta trở thành một Đảng Mácxít chân chính, một bộ phận kiên cường của phong trào cộng sản quốc tế. Chính vì vậy từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn khẳng định và không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo của mình. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố cơ bản quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Vai trò lãnh đạo của Đảng đã được khẳng định trong lãnh đạo giành chính quyền năm 1945, trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng ta phải không ngừng đổi mới và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Thường xuyên đề cao cảnh giác kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa xét lại, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
Trong những năm xáo động của tình hình thế giới gần đây, trước sự sụp đổ chủ nghĩa xó hội của Liên Xô và Đông Âu, cũng có không ít người phân vân, dao động, thậm chí có người muốn xét lại con đường đi lên chủ nghĩa xó hội mà chúng ta đó lựa chọn. Tâm trạng và tư tưởng đó xuất hiện trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể cuối những năm 80 đầu những năm 90 của thế kỷ XX. Liên Xô, thành trì của hoà bình và cách mạng thế giới đó bị sụp đổ trước sự ngỡ ngàng của hàng triệu con người. Vấn đề đặt ra với chúng ta, đất nước ta, dân tộc ta là đi đâu? Một lần nữa trí tuệ của Đảng và ý nguyện của cả dân tộc lại hòa làm một: xây dựng một đất nước dân giàu, nước mạnh, xó hội công bằng, dân chủ và văn minh. Trong dòng chảy của sự nghiệp đổi mới hôm nay, đất nước ta đang hồi sinh nhanh chóng sau một thời kỳ dài chống ngoại xâm và sẽ không có chỗ đứng cho bất cứ một lực lượng chính trị cơ hội nào.

1 nhận xét: