Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

HÃY CẢNH GIÁC VỚI “BA BƯỚC TIẾN” TRÊN LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN VỚI VIỆT NAM CỦA KẺ THÙ

Thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng Việt nam, các thế lực thù địch luôn xác định, bằng mọi giá phải thay đổi cơ thể chính trị của Việt nam. Cùng với những hoạt động, phương thức chống phá nham hiểm, xảo quyệt, các thế lực thù địch chủ trương dùng tài trợ, cố vấn, chuyên gia tác động gián tiếp, trực tiếp đến các chương trình chiến lược của nước ta, thông qua các định chế quốc tế, thông qua lực lượng “dân chủ”, “cải cách” để tác động “chuyển hóa”, làm chệch đường lối, chính sách, pháp luật. Theo đó, chúng cho rằng, vấn đề quan trọng hàng đầu để “chuyển hóa” chế độ chính trị ở Việt nam là “làm triệt tiêu các giá trị làm nên chế độ cộng sản”. Với mục tiêu này, một số chiến lược gia của phương Tây tăng cường đẩy mạnh hợp tác toàn diện, thực hiện “ba bước tiến” trên lộ trình phát triển toàn diện với Việt Nam.
Thứ nhất, đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế của nước ta vào nền kinh tế khu vực và thế giới, từ đó đẩy mạnh nền kinh tế thị trường TBCN ở Việt nam, làm cho nền kinh tế chệch hướng XHCN, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng.
Thứ hai, hình thành “xã hội dân sự” ở Việt nam, tạo môi trường và cơ hội để cho các tổ chức chính trị đối lập xuất hiện công khai, gây rối loạn xã hội Việt nam, làm cho Đảng, nhà nước ta không kiểm soát được tình hình, buộc Đảng, nhà nước ta phải chấp nhận “dân chủ” hoặc tan vỡ do đột biến chính trị - xã hội.
Thứ ba, thực hiện “dân chủ hóa” chính quyền, từng bước cô lập, tách các tổ chức đảng, đảng viên ra khỏi quần chúng, nhằm gây áp lực đối với Đảng ta.
 Nhìn chung, “lộ trình” trên đã được một số thế lực ở phương Tây thực hiện ở “bước hai”, chúng khẳng định rằng, chỉ có đi vào Việt Nam, làm ăn với Việt nam thì mới có điều kiện, môi trường, cơ hội để thực hiện “diễn biến hòa bình”.

Đây là một trong những âm mưu, thủ đoạn mới rất tinh vi, thâm độc, do đó chúng ta phải hết sức cảnh giác, không thể xem thường. Bên cạnh việc nêu cao tinh thần cảnh giác, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, trước hết từ trong Đảng, xây dựng Đảng TSVM về mọi mặt, nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội, đây chính là nguồn gốc tạo nên sức mạnh to lớn để đánh bại âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. Đồng thời bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật để nâng cao chất lượng hệ thống truyền thông, thông tin đại chúng, đặc biệt là báo điện tử, blogger, internet nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, có nhiều chương trình mới, hay hơn, hấp dẫn hơn để lấn át các trào lưu truyền thông điện tử phi chính thống mà thế lực thù địch đang sử dụng để chống phá ta; không tạo sơ hở để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc. Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tăng cường giáo dục quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, giúp họ nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù...Đối với lực lượng vũ trang phải thường xuyên đổi mới, nâng cao sức mạnh tổng hợp, nhất là đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng yếu tố chính trị - tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ. Tăng cường các biện pháp nắm tình hình ở cơ sở, kịp thời phát hiện các hoạt động xâm nhập của bọn phản động, sự móc nối của kẻ thù ở trong và ngoài nước để có biện pháp quản lý, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi ý đồ của chúng.

1 nhận xét:

  1. Chúng ta cần tỉnh táo, sáng suốt phân tích và nhận rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, lừa bịp của các thế lực thù địch; đồng thời kiên quyết đấu tranh bác bỏ và vạch trần những luận điệu xuyên tạc của chúng

    Trả lờiXóa