Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ THỰC THI CÓ HIỆU QUẢ DÂN CHỦ TRÊN CÁC LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI ĐỂ XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Mở rộng và thực thi có hiệu quả dân chủ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Không ngừng hoàn thiện pháp luật, thực hiện có chất lượng dân chủ ở cơ sở, kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện dân chủ hình thức, lợi dụng dân chủ nhằm động viên, phát huy tính chủ động, sáng tạo, sức mạnh vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo ra động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và củng cố mối quan hệ đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả nạn quan liêu, tham nhũng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo ra sự đồng thuận cao trong đời sống xã hội.

2 nhận xét:

  1. để thực hiện tốt quyền dân chủ của mình thì mỗi người dân cần chấp hành nghiêm hiến pháp và pháp luật

    Trả lờiXóa