Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

PHÁT HUY VAI TRÒ QUÂN ĐỘI TRONG ĐẤU TRANH CHỐNG CHIA RẼ DÂN TỘC

Dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, đồng thời là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam. Mục đích của đấu tranh chống chia rẽ dân tộc xét đến cùng cũng là để bảo vệ khối đại đoàn kết dân tộc, huy động sức mạnh của toàn dân thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực tế lịch sử của dân tộc đã từng chỉ rõ; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc bao giờ cũng phải được kết hợp chặt chẽ đấu tranh không khoan nhượng loại trừ những tác nhân gây chia rẽ dân tộc.
Quân đội ta là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Với chức năng đội quân sẵn sàng chiến đấu - chiến đấu, lao động sản xuất và đội quân công tác, Quân đội nhân dân Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong phối hợp, vận động và tổ chức nhân dân tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chia rẽ dân tộc, góp phần củng cố, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận quốc phòng, “thế trận lòng dân”, xây dựng cơ sở chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, giữ vững sự ổn định chính trị và môi trường hòa bình để CNH - HĐH đất nước theo định hướng XHCN.

Để phát huy tốt vai trò của Quân đội trong đấu tranh chống chia rẽ dân tộc hiện nay phải nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng trước mọi âm mưu, thủ đoạn chia rẽ dân tộc của kẻ thù cho cán bộ, chiến sỹ; nâng cao chất lượng công tác dân vận, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, chống âm mưu chia rẽ dân tộc của các thế lực thù địch; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong hệ thống chính trị tham gia cùng đấu tranh. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ chức năng, nhiệm vụ của quân đội. Tăng cường xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh, toàn diện, từng bước tiến lên chính quy, hiện đại để sẵn sang nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

1 nhận xét: