Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

NHẬN DIỆN THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG ĐẤU TRANH TỰ PHÊ BÌNH, PHÊ BÌNH TRONG NỘI BỘ ĐẢNG, XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Thủ đoạn này của các thế lực thù địch là vô cùng nguy hiểm hòng tạo ra sự rạn nứt từ bên trong, làm suy yếu từ nội bộ Đảng để chúng dễ bề chống phá. Với kỷ luật tự giác nghiêm minh, Đảng ta luôn khẳng định phê bình và tự phê bình là quy luật phát triển của Đảng. Phê bình và xử lý kỷ luật đảng viên là để duy trì sức mạnh đoàn kết trong Đảng. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, đồng thời là tình cảm cách mạng trong sáng, vượt lên trên tình cảm cá nhân, vì lợi ích của Đảng. Vấn đề đặt ra là phải đập tan mưu đồ của các thế lực thù địch lợi dụng đấu tranh phê bình trong Đảng hòng chia rẽ Đảng, phát huy hơn nữa sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đấu tranh tự phê bình và phê bình có lý có tình.

1 nhận xét:

  1. Mỗi công dân Việt Nam cần nêu cao tinh thần cảnh giác, nhận diện được âm mưu của của các thế lực thù địch và bọn phản động không để chúng lừa gạt, kích động, lôi kéo.

    Trả lờiXóa