Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2019

CẢNH GIÁC VỚI CHIÊU BÀI NHÂN QUYỀN CỦA CHỦ NGHIÃ ĐẾ QUỐC VÀ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Cùng với chiến lược “diễn biến hòa bình” chiêu bài nhân quyền và sử dụng nhân quyền như một mục tiêu xuyên suốt để chống phá cách mạng Việt Nam, phá hoại cuộc sống hòa bình, ổn định của nhân dân ta. Mục tiêu, thủ đoạn của chúng là thổi phồng, bóp méo các sự kiện, xuyên tạc sự thật về nhân quyền để kích động dân chúng chống Đảng, chống Nhà nước và đặc biệt nguy hiểm là chống lại lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc. Bằng việc tự ban hành các đạo luật, nghị quyết, tự nhào nặn ra các báo cáo đánh giá nhân quyền với dụng ý xấu, chúng đã xuyên tạc trắng trợn tình hình nhân quyền, sự thật và những tiến bộ về nhân quyền ở Việt Nam.
Quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về nhân quyền là văn minh, tiến bộ được quy định trong Hiến pháp, pháp luật, được thể hiện qua chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và được thực hiện thống nhất trong xã hội, với những nội dung cơ bản sau:
Nhân quyền là giá trị chung của nhân loại; Đảng, Nhà nước tôn trọng và bảo vệ những giá trị cao quý được nhân loại thừa nhận về quyền con người. Việt Nam tham gia và cam kết thực hiện đầy đủ các công ước quốc tế về quyền con người cả nghĩa vụ và trách nhiệm. Bảo đảm không tách rời việc thực hiện quyền con người trên phạm vi đất nước bằng hệ thống pháp luật với việc bảo đảm những giá trị về quyền con người đã được pháp luật quốc tế quy định.
Nhân quyền (quyền con người) và chủ quyền (quyền quốc gia) cơ bản là thống nhất. Sự nghiệp giải phóng con người phải gắn liền với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội; quyền con người chỉ có và chỉ được thực hiện đầy đủ khi quyền độc lập dân tộc được thực hiện.
Nhân quyền là giá trị có tính phổ biến được áp dụng phổ biến mọi lúc, mọi nơi, với mọi đối tượng nhưng mang tính đặc thù với bản sắc riêng phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội, mang sắc thái văn hóa, lịch sử và truyền thống của quốc gia.
Trong xã hội có đối kháng giai cấp, việc bảo đảm thực hiện nhân quyền mang tính chất giai cấp, phản ánh bản chất giai cấp, nhân quyền Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân Việt Nam.
Nhân quyền gắn với quyền công dân, được pháp luật bảo hộ; Nhà nước cam kết thực hiện đầy đủ và sẵn sàng đối thoại về vấn đề nhân quyền với tất cả các tổ chức và các quốc gia trên thế giới.

1 nhận xét: