Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

XU HƯỚNG DÂN TỘC HÓA TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Đây là xu hướng quan trọng, phản ánh tính thống nhất và đa dạng trong tôn giáo, trong văn hóa với mong muốn bảo vệ bản sắc văn hoá (trong đó có tôn giáo) của quốc gia mình. Biểu hiện rõ nhất của xu hướng này là các dân tộc đều có ý thức h­ướng về tôn giáo truyền thống, tiếp biến tôn giáo ngoại sinh thành tôn giáo truyền thống của bản thân. Ở phương Đông, xu thế này đã có cơ sở hiện thực từ truyền thống “hoà nhi bất đồng” giữa các tôn giáo. Các tôn giáo ngoại nhập thường bị khúc xạ, thay đổi trong quá trình giao thoa, tiếp biến. Sự Việt hoá các tôn giáo ngoại nhập, sáng tạo ra các tôn giáo dân tộc như đạo Cao Đài, Phật giáo Hoà Hảo là ví dụ điển hình.

1 nhận xét: