Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Tăng cường xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Trong giai đoạn hiện nay, cần đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo hướng xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ nhân dân; đẩy mạnh thực thi các giải pháp hiện thực hóa chủ trương xây dựng Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, trọng dân và gần dân. Theo đó, cần bãi bỏ những thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực nghiên cứu, đề xuất và ban hành các chủ trương, chính sách có tính chất “an dân”; khắc phục triệt để việc đề xuất, ban hành những chủ trương xa rời thực tiễn, gây bức xúc dư luận. Đồng thời, cần đặc biệt coi trọng xử lý nghiêm theo pháp luật các vụ tham nhũng; xây dựng cơ chế chống tham nhũng hiệu quả, đảm bảo cho người có quyền lực “không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không muốn tham nhũng”. Ngoài ra, người đứng đầu các địa phương phải coi trọng phát huy quyền làm chủ của người dân; nghiêm túc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở và Quy định về tiếp công dân để kịp thời giải quyết các vướng mắc, bức xúc chính đáng của người dân.

1 nhận xét: