Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM CHO THANH NIÊN QUÂN ĐỘI ĐỦ SỨC MIỄN DỊCH VÀ MÔI TRƯỜNG THUẬN LỢI ĐẤU TRANH VỚI CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI

Đây là yếu tố nền tảng để thanh niên Quân đội có thể đứng vững và phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, nhất là các học viện, nhà trường Quân đội cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam...
Cấp ủy, chỉ huy và tổ chức Đoàn các cấp cần chú trọng kết hợp giữa bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị với trách nhiệm và năng lực, trình độ, kỹ năng đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận cho thanh niên, thường xuyên giáo dục, quán triệt để thanh niên nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù; phân biệt được những trang thông tin xấu độc trên mạng. Qua đó, củng cố, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; giá trị truyền thống dân tộc, truyền thống Quân đội, lý tưởng chiến đấu cho thanh niên. Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên Quân đội đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập hợp thanh niên, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đấu tranh nghiêm túc, chặt chẽ, theo phương châm: thanh niên ở đâu thì tổ chức Đoàn phải ở đó, luôn đồng hành, tương tác và là chỗ dựa vững chắc cho thanh niên. Các cơ quan, đơn vị cần xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, đầu tư phương tiện kỹ thuật cho hoạt động đấu tranh; duy trì chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động thông tin, tuyên truyền (thông báo chính trị - thời sự; đọc báo, nghe đài, xem thời sự, v.v.). Cùng với đó, cần có cơ chế cung cấp, sử dụng thông tin đảm bảo nhanh, nhạy, kịp thời, nhất là trước các vấn đề nhạy cảm, sự kiện nóng để thanh niên hiểu, nhận thức đúng bản chất sự việc, không mơ hồ, dao động, làm cơ sở vững chắc để đấu tranh, phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

1 nhận xét: