Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN ĐỂ PHÁT HUY PHẨM CHẤT: "TRUNG VỚI ĐẢNG, HIẾU VỚI DÂN" CỦA QUÂN ĐỘI

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân, thực hiện “quân với dân một ý chí”. Đây là giải pháp có tầm quan trọng chiến lược; vấn đề thuộc bản chất, chức năng, truyền thống và là nhiệm vụ chính trị cơ bản, lâu dài, cấp thiết hiện nay của Quân đội ta. Vì vậy, các đơn vị cần quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, nhất là Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) và Nghị quyết 49-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo bước chuyển mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong tiến hành công tác dân vận. Trong thực hiện, cần đẩy mạnh phong trào Thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân đội, phong trào Thi đua yêu nước của địa phương và các phong trào, cuộc vận động, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đền ơn đáp nghĩa”, các chương trình về “Xóa đói giảm nghèo”, v.v. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng của mình. Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, biên giới, biển, đảo. Mọi cán bộ, chiến sĩ phải quán triệt và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Tất cả quân nhân phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu. Phải làm thế nào để khi mình chưa đến, thì dân trông mong, khi mình đến thì dân giúp đỡ, khi mình đi nơi khác thì dân luyến tiếc”3. Đồng thời, chủ động phát hiện và kịp thời đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội, góp phần làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thêm ngời sáng trong lòng nhân dân.

1 nhận xét: