Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

NHẬN DIỆN THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG NHỮNG SAI LẦM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TRONG QUÁ TRÌNH VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN HỌC THUYẾT MÁC – LÊNIN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Trên thực tế, trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực, Đảng Cộng sản luôn luôn vận dụng và phát triển phong phú chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước mình. Trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân được kết tinh trong đường lối lãnh đạo chính trị của Đảng. Để biến đường lối thành hiện thực phải thông qua quá trình vận động cách mạng và tổ chức thực hiện, tổng kết thực tiễn, quá trình đó khó có thể tránh khỏi sai lầm khuyết điểm ở một khâu nào đó và các thế lực thù địch sẽ lợi dụng những sai lầm, khuyết điểm đó để tiến công Đảng Cộng sản theo thể thức tuyệt đối hoá sai lầm khuyết điểm, thổi phồng sai lầm khuyết điểm, rằng sai lầm khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, một tổ chức đảng là sai lầm khuyết điểm của toàn Đảng; sai lầm ở một khâu nào đó trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối, tổng kết thực tiễn hoặc sai lầm trong công tác cán bộ của Đảng thành sai lầm của toàn bộ đường lối của Đảng, thậm chí có kẻ còn lớn tiếng cho rằng đó là sai lầm của cả học thuyết, sai lầm thuộc về bản chất của chủ nghĩa xã hội và của Đảng Cộng sản. Đồng thời, chúng còn lợi dụng lỗ hổng trong việc sửa chữa khuyết điểm, sai lầm để phủ định sạch trơn quá khứ, phủ định những thành tựu vĩ đại của lịch sử nhằm gây hoang mang, gieo rắc hoài nghi trong nhân dân, lôi kéo cán bộ, đảng viên bất mãn thoái hoá, biến chất bổ sung vào đội ngũ phản động hòng chống Đảng, chống nhân dân.

1 nhận xét:

  1. Mỗi người dân Việt Nam yêu nước hãy hết sức tỉnh táo, bình tĩnh, kiên quyết, kiên trì, nhận thức rõ luận điệu xuyên tạc, kích động chống phá của các thế lực thù địch để có hành động đúng.

    Trả lờiXóa