Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

GIẢI PHÁP NÂNG CAOCHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG ĐỂ PHÁT HUY PHẨM CHẤT: "TRUNG VỚI ĐẢNG, HIẾU VỚI DÂN" CỦA QUÂN ĐỘI

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Quân đội. Thấm nhuần lời Bác “Phải nâng cao giác ngộ chính trị... Phải làm cho quân đội ta thành một quân đội chân chính của nhân dân”, các đơn vị cần tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Để đạt hiệu quả, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp cần quán triệt, nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng và yêu cầu cấp thiết của việc đổi mới công tác giáo dục chính trị; phát huy trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; xác định chủ trương, biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Nội dung giáo dục phải toàn diện, song cần tập trung tuyên truyền, giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cách mạng, Quân đội và đơn vị; điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định, chức trách, nhiệm vụ được giao. Bằng nhiều hình thức, phương pháp thiết thực, cần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, v.v. Cùng với đó, cần kiên quyết đấu tranh với những nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khắc phục tình trạng chủ quan, mơ hồ, mất cảnh giác, hoài nghi, dao động, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cá nhân chủ nghĩa, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, pháp luật. Qua đó, góp phần đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội ta của các thế lực thù địch, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Đồng thời, xây dựng thế giới quan khoa học, phương pháp luận đúng đắn, nâng cao giác ngộ chính trị, nhiệt tình cách mạng, năng lực nhận thức chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

1 nhận xét: