Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

PHẢN BÁC QUAN ĐIỂM CHO RẰNG: “VIỆT NAM TUY ĐÃ CÓ HƠN 40 NĂM HÒA BÌNH, THỐNG NHẤT, SONG ĐẾN NAY VẪN TRÌ TRỆ, SUY THOÁI”

Có ý kiến cho rằng “sau 40 năm giải phóng đến nay đất nước vẫn trì trệ, suy thoái, hiện đang bên bờ khủng hoảng”. Đây là quan điểm hoàn toàn sai lầm. Nói như vậy là nhắm mắt trước thực tế, bất chấp lịch sử, không khách quan. Sau 30 năm đổi mới, như Đảng đã khẳng định, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng về kinh tế - xã hội  và tình trạng kém phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước được hình thành và phát triển. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng – an ninh được tăng cường; văn hóa xã hội có bước phát triển, bộ mặt đất nước và đời sống nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh mọi mặt của đất nước được tăng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.
Những thành tựu đó tạo tiền đề quan trọng để đất nước ta tiếp tục phát triển trong những năm tới, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Những thành tựu đó khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo, được quảng đại nhân dân thừa nhận và bạn bè quốc tế đánh giá cao.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, đất nước ta cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, còn nhiều hạn chế, yếu kém phải khắc phục, phấn đấu nỗ lực vượt qua. Tận dụng thời, đẩy lùi thách thức, biến thách thức thành cơ hội phát triển đất nước nhan và bền vững theo con đường xã hội chủ nghĩa không chỉ là nhiệm vụ của Đảng mà là nhiệm vụ của toàn dân.

1 nhận xét:

  1. Chúng ta phải nhận diện được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, chỉ rõ những phương thức chống phá của chúng; đồng thời nâng cao sức đề kháng cho cán bộ đảng viên và người dân để chống lại luận điệu xuyên tạc của chúng.

    Trả lờiXóa