Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

GIẢI PHÁP GIỮ VỮNG VÀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO TUYỆT ĐỐI VÀ TRỰC TIẾP VỀ MỌI MẶT CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI QUÂN ĐỘI ĐỀ PHÁT HUY PHẨM CHẤT "TRUNG VỚI ĐẢNG, HIẾU VỚI DÂN"

Đây là giải pháp có ý nghĩa quyết định, bởi sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội là nguyên tắc nhất quán, xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, được thể hiện sinh động trong thực tiễn tổ chức, lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội hơn 74 năm qua. Trong tình hình mới, cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị (khóa IX) và Nghị quyết 513 của Quân ủy Trung ương “Về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cách mạng và nhiệm vụ Quân đội trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp gắn với kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt, nhất là cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất; tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đề cao tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, bảo đảm trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội cũng tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của Đảng, trung thành vô hạn với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân.

1 nhận xét: