Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

TIẾP TỤC ĐẤU TRANH CHỐNG ÂM MƯU “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI CỦA KẺ THÙ VỚI NHỮNG BIỂU HIỆN MỚI

Quân đội là một công cụ bạo lực của Nhà nước, do Nhà nước nuôi dưỡng, bản chất giai cấp của Nhà nước như thế nào thì quân đội - người bảo vệ lợi ích của nó, cũng như thế. Ngược lại với quan điểm đúng đắn này, các giai cấp bóc lột luôn che giấu bản chất giai cấp của quân đội, gán cho quân đội là lực lượng “siêu giai cấp”, “trung lập về chính trị”, là lực lượng bảo vệ lợi ích của mọi tầng lớp xã hội. Trên cơ sở quan điểm sai trái, phản động đó, trong mấy thập kỷ vừa qua, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động đã thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội - một thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam. Thực chất của âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội là nhằm tước bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản ở các nước xã hội chủ nghĩa đối với quân đội, làm cho quân đội ở những nước này “tự diễn biến”, mất phương hướng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, xa rời bản chất giai cấp công nhân, dẫn đến suy yếu về chính trị, tiến tới bị vô hiệu hóa.
Thực hiện âm mưu "phi chính trị hóa” quân đội, kẻ thù đã sử dụng nhiều thủ đoạn rất tinh vi và thâm hiểm, tập trung vào xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Thực hiện âm mưu này, chúng xuyên tạc, phủ nhận hệ tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới ở nước ta. Lợi dụng tình trạng quan liêu, tham nhũng, thoái hóa biến chất ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và những yếu kém, khó khăn trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của nước ta, kẻ thù kích động, gây chia rẽ, làm mất lòng tin của nhân dân, quân đội vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Kẻ thù trực diện đòi bỏ hệ thống tổ chức đảng và cán bộ Đảng trong quân đội, đòi quân đội là tổ chức “trung lập”, không lệ thuộc một khuynh hướng chính trị, một đảng phái nào.
Thực hiện âm mưu "phi chính trị hóa” quân đội, kẻ thù đã xuyên tạc lịch sử, đảo lộn tính chất chính nghĩa của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; kích động gây mâu thuẫn giữa quân đội với nhân dân, giữa quân đội với công an, giữa cán bộ với chiến sĩ trong quân đội…, nhằm làm phai nhạt bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của quân đội ta.
Thực hiện âm mưu "phi chính trị hóa” quân đội, kẻ thù còn chống phá trên cả lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, truyền bá lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền, hưởng thụ và buông thả, thờ ơ lãnh đạm, không quan tâm đến các vấn đề chính trị - xã hội…, tạo ra khoảng trống về ý thức hệ, hòng “pha loãng”, làm nhạt dần bản chất cách mạng, tạo điều kiện cho hệ tư tưởng tư sản thẩm thấu vào đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trong quân đội.
Hơn 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bản chất giai cấp công nhân của Quân đội nhân dân Việt Nam luôn được giữ vững và phát triển. Điều đó đã giúp cho quân đội ta tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tuy nhiên, với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm thực hiện "phi chính trị hóa” quân đội của kẻ thù, trong một bộ phận cán bộ, chiến sĩ quân đội ta, ở những mức độ nhất định, đã xuất hiện tư tưởng, tâm lý sao nhãng chính trị, dao động niềm tin, lối sống thực dụng… Những hiện tượng này đã và đang gây tác hại không nhỏ đến bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của quân đội, ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong giai đoạn cách mạng mới.
Khắc phục những biểu hiện trên, đòi hỏi chúng ta phải đấu tranh một cách toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong đó cần chú trọng một số nội dung chủ yếu sau: Tăng cường giáo dục, giác ngộ bản chất giai cấp công nhân của quân đội, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trong quân đội; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, xây dựng các tổ chức đảng trong quân đội trong sạch, vững mạnh; coi trọng xây dựng môi trường văn hoá trong sạch, lành mạnh ở các đơn vị quân đội;  kiên quyết đấu tranh trên mặt trận tư tưởng - lý luận, vạch trần bản chất phản động, phản khoa học của âm mưu “phi chính trị hóa” qn đội…

1 nhận xét:

  1. Hiện nay, bọn phản động dùng mọi thủ đoạn nham hiểm để chống phá cách mạng Việt Nam. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác, không để mắc mưu của bọn chúng.

    Trả lờiXóa