Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

NHẬN DIỆN THỦ ĐOẠN PHỦ NHẬN GIÁ TRỊ HỌC THUYẾT MÁC – LÊNIN VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Hiện nay các thế lực thù địch đang lớn tiếng rêu rao rằng chủ nghĩa Mác -Lê-nin đã "lỗi thời", chủ nghĩa xã hội hiện thực là "quái thai" của lịch sử; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường "phi lịch sử" không có cơ sở hiện thực. Dựa vào sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô chúng cho rằng: chủ nghĩa xã hội đã hết sức sống, Đảng Cộng sản đã bất lực không còn nắm được vai trò lãnh đạo xã hội…, và khuyên chúng ta nên từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa, từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin để đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, bởi vì chúng cho rằng thực tế chưa có một nước nào quá độ lên chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa thành công. Luận điệu xuyên tạc đó của các thế lực thù địch đã làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hoang mang, dao động, nghi ngờ về chủ nghĩa Mác - Lênin, nghi ngờ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Và đó là cái "khoảng trống tư tưởng" mà các thế lực thù địch tạo ra nhằm chuyển hoá dần dần hệ tư tưởng vô sản bằng hệ tư tưởng tư sản. Sự nguy hiểm của luận điệu này là ở chỗ: các thế lực thù địch lợi dụng những khúc quanh của lịch sử, sự thoái trào cục bộ để phủ nhận toàn bộ lịch sử, đồng nhất sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Đông Âu và Liên Xô với sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới; đồng nhất sự sụp đổ của một bộ phận chủ nghĩa xã hội hiện thực với sự sụp đổ của cả học thuyết dẫn đường là chủ nghĩa Mác - Lênin, và từ đó phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phủ nhận sự tồn tại của hình thái kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa.
Thực tiễn đã khẳng định, lịch sử diễn ra không phải bằng con đường trơn tru và thẳng tắp; cái mới, cái tiến bộ ra đời khó tránh khỏi những thất bại tạm thời, cục bộ, trên con đường hoàn thiện. Đặc biệt với sự ra đời một hình thái kinh tế xã hội xã hội chủ nghĩa chưa từng có trong lịch sử thì sự tồn tại những khúc quanh là điều dễ hiểu, và chính sự thất bại tạm thời của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô cũ chỉ là khúc quanh của quá trình trưởng thành, phát triển của lịch sử xã hội loài người.

1 nhận xét:

  1. Hiện nay, các thế lực thù địch không từ một thủ đoạn nào để chống phá sự nghiệp cách mạng, chống phá Đảng, chống phá chế độ ta; dã tâm của họ là không thay đổi. Do đó, cần nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của chúng để phòng ngừa.

    Trả lờiXóa