Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2019

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI LÀ MỘT TẤT YẾU KHÁCH QUAN PHÙ HỢP VỚI XU THẾ CỦA THỜI ĐẠI VÀ THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Sau khi Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ chủ nghĩa xã hội tạm thời lâm vào thoái trào, đối đầu Đông - Tây không còn nữa, thì các luật gia tư sản chĩa mũi nhọn vào các nước xã hội chủ nghĩa còn lại trong đó có Việt Nam. Họ phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh, họ cho rằng sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là không còn phù hợp với xu thế của thời đại.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, nông dân và tầng lớp sĩ phu yêu nước liên tục dấy lên những làn sóng cách mạng chống lại bọn thực dân phong kiến nhằm thiết lập nên chính quyền về tay nhân dân nhưng kết cục các cuộc đấu tranh đó đều thất bại vì thiếu đường lối, thiếu giai cấp lãnh đạo. Tháng 6/1925 Nguyễn Ái Quốc thành lập Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin. Từ đó chủ nghĩa Mác - Lênin sớm trở thành hệ tư tưởng chủ đạo lãnh đạo phong trào công nhân, phong trào yêu nước Việt Nam. Hồ Chí Minh nói chủ nghĩa Mác - Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn đến việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930”.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự phát triển cao và thống nhất của phong trào yêu nước. Từ khi chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá vào Việt Nam phong trào công nhân Việt Nam kết hợp với phong trào yêu nước Việt Nam đạt tới đỉnh cao của cách mạng, hàng loạt cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân nổ ra ở cả nước...nhìn chung các cuộc đấu tranh đều hướng tới giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, gắn lợi ích giai cấp với lợi ích dân tộc. Do chung mục đích như vậy nên phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam đã kết hợp với nhau tạo thành sức mạnh tổng hợp, sự kết hợp hữu cơ đó mau chóng đòi hỏi có một cơ quan tổ chức lãnh đạo. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đã đáp ứng được nhu cầu đó.
Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả thống nhất của phong trào cách mạng trong cả nước, là sự đồng tâm của các chiến sĩ tiên phong. Từ năm 1925 trở đi phong trào cách mạng trong cả nước phát triển với quy mô lớn tốc độ dày đặc, tính chất cách mạng triệt để hình thức đấu tranh rất phong phú đã có đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh kinh tế. Cuối năm 1928 nổi lên phong trào vô sản hóa, hưởng ứng tinh thần chung đó rất nhiều các chiến sĩ tiên phong, các sĩ phu yêu nước tham gia phong trào. Với tinh thần cách mạng sâu sắc thấu hiểu trách nhiệm của mình đối với lịch sử các chiến sĩ tiên phong thành lập 3 tổ chức cộng sản ở cả 3 miền của đất nước. Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn – tiền thân trực tiếp cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.
Đảng cộng sản Việt Nam sớm có đường lối chiến lược và sách lược cách mạng của Đảng được thể hiện trong chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt là phù hợp với yêu cầu của toàn dân, vừa ra đời Đảng đã sớm xác định được kẻ thù chính của dân tộc, đề ra đường lối chiến lược, sách lược và phương pháp cách mạng đúng đắn. Trong cương lĩnh đầu tiên Nguyễn Ái Quốc xác định rõ chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản, xác định đúng lực lượng tham gia cách mạng là công nhân và nông dân là lực lượng lãnh đạo cách mạng...Với đường lối cách mạng sáng suốt Đảng và Bác Hồ đã từng bước đưa cách mạng Việt Nam giành những thắng lợi vĩ đại, tiến hành cách mạng tháng Tám thành công lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, tiến hành đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất Tổ quốc. 
        Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đảng ra đời chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước của dân tộc Việt Nam, từ đây cách mạng Việt Nam bước sang trang sử mới đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến tới độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ những vấn đề trên chúng ta khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu khách quan phù hợp với xu thế của thời đại và thực tiễn của cách mạng Việt Nam.

1 nhận xét: