Thứ Tư, 15 tháng 12, 2021

SỨC SỐNG TRƯỜNG TỒN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917 là một sự kiện "rung chuyển thế giới", có tầm ảnh hưởng lớn lao quyết định đến tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại; khẳng định thắng lợi của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong thực tiễn. Nó đã biến “bóng ma ám ảnh châu Âu” thành sức mạnh hiện hữu, Chủ nghĩa Mác - Lênin từ lý luận trở thành thực tiễn, từ tư tưởng trở thành hiện thực sinh động trên một vùng đất rộng lớn. Lần đầu tiên thế giới biết đến một chế độ xã hội mới, rồi một hệ thống thế giới mới-hệ thống xã hội chủ nghĩa-mà ở đó, quyền làm chủ của con người được bảo đảm và ngày càng thể hiện sinh động trong thực tế. Sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu đến nay vẫn như là một cái "cớ" không thể tốt hơn để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, công kích và phủ định Những luận điệu công kích, phủ nhận ý nghĩa và tầm vóc của Cách mạng Tháng Mười, phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin, cho đó là học thuyết "viển vông", "phi thực tế", cùng những luận điệu cho rằng chủ nghĩa xã hội đã “cáo chung”, rằng chủ nghĩa xã hội là "quái thai của lịch sử",... được tung ra trên khắp các châu lục, được tuyên truyền trên khắp các phương tiện thông tin từ thô sơ đến hiện đại, được “mớm” lời cho tất cả các phần tử chống đối, thù địch ở mọi nơi, mọi chỗ.

          2. Chủ nghĩa xã hội ra đời dựa trên học thuyết cách mạng và khoa học, một học thuyết ra đời trên cơ sở "mảnh đất hiện thực khách quan". Cách mạng Tháng Mười Nga thành công là sản phẩm trực tiếp, hiện thực của Chủ nghĩa Mác - Lênin; là kết quả của việc giải quyết các mâu thuẫn thời đại ở nước Nga những năm đầu thế kỷ XX; là sự "giải phóng những nhân tố của xã hội mới đã phát triển trong lòng xã hội" Nga đương thời. Chủ nghĩa xã hội được sinh ra từ cuộc cách mạng ấy là sinh ra từ hiện thực, thực tế; Chủ nghĩa Mác - Lênin không phải là "ảo tưởng", "viển vông", "phi thực tế", Chủ nghĩa Mác - Lênin là sản phẩm từ "hiện thực khách quan", nó dẫn dắt các lực lượng xã hội tiến bộ thúc đẩy lịch sử phát triển và cải tạo "hiện thực khách quan".  

3. Không thể vì sự đổ vỡ của một hiện thực mà cho rằng học thuyết là ảo tưởng. Không thể vì sự sụp đổ của một mô hình cụ thể mà đồng nhất với sự sụp đổ của học thuyết. Cũng không thể vì những sai lầm, giáo điều, máy móc trong vận dụng và tổ chức thực hiện mà nói bừa rằng học thuyết sai lầm. Sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu không phải là do sai lầm của học thuyết, không đồng nghĩa với sự sụp đổ, sự "cáo chung" của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Lý luận về chủ nghĩa xã hội của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin vẫn giữ nguyên giá trị, tiếp tục soi sáng cho nhân loại trên hành trình đi đến tương lai xã hội chủ nghĩa. Sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu không phải do Chủ nghĩa Mác - Lênin lạc hậu, lỗi thời, không phải là "lỗi" của học thuyết; mà đó thực sự là do đã hiểu sai, vận dụng sai, làm sai và cả sự phản động của Ban lãnh đạo ở các nước đó trong quá trình cải tổ, cải cách cùng với sự thúc đẩy của "diễn biến hòa bình". Ở đây, vẫn cần nhắc lại cho rõ: Đáng lý phải thực hiện quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản, thì lại thực hiện "đa nguyên chính trị"; đáng lý phải giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thì lại buông lỏng, cắt xén và từ bỏ sự lãnh đạo ấy; đáng lý phải củng cố Đảng trên nguyên tắc của Chủ nghĩa Mác - Lênin, nâng cao sức chiến đấu, bảo đảm Đảng thực sự là đội tiền phong của giai cấp công nhân, của nhân dân và dân tộc, thì lại "biến“ Đảng thành "một tổ chức chính trị - xã hội tự quản", thành một "câu lạc bộ" đơn thuần, mất sức chiến đấu và đi đến tan rã. Đó là vấn đề quyết định làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu.

4. Trong thời đại ngày nay, Chủ nghĩa Mác - Lê-nin vẫn tỏ rõ sức sống và giá trị thời đại của nó. Chủ nghĩa Mác - Lênin không phải là giáo điều, chủ nghĩa xã hội không phải là một khuôn mẫu có sẵn, chủ nghĩa xã hội sinh động và sáng tạo trong đời sống hiện thực. Những người cộng sản không hề coi lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin như một cái gì đã “xong xuôi hẳn” và “bất khả xâm phạm”, mà phải “đẩy” nó lên, phát triển nó phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn. Không có chủ nghĩa xã hội chung chung, trừu tượng, mà bao giờ cũng phải dựa trên mảnh đất hiện thực, được thể hiện sinh động cụ thể trong từng quốc gia dân tộc.

5. Dư­ới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhân dân ta đã hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc, đưa cả n­ư­ớc đi lên chủ nghĩa xã hội; và ngày nay, trước những biến động phức tạp của tình hình, sự nghiệp đổi mới đất nước của nhân dân ta vẫn tiếp tục phát triển và đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Điều đó có được là bởi vì cách mạng Việt Nam được dẫn dắt và được soi sáng bởi Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Những điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tư tưởng của thế giới đương đại vừa đòi hỏi, vừa tạo điều kiện cho sự phát triển mới của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Bản chất cách mạng và khoa học, giá trị và sức sống của Chủ nghĩa Mác - Lênin đòi hỏi và đặt ra yêu cầu rất cao đối với chúng ta hôm nay là phải trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa ấy, thúc đẩy sự nghiệp cách mạng tiến lên. Vấn đề quan trọng là từ những thành công và thất bại của chủ nghĩa xã hội hiện thực, cần nghiêm túc phân tích, rút ra những bài học, những vấn đề lý luận, tiếp tục bổ sung, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin. Đó là yêu cầu sống còn của Chủ nghĩa Mác - Lênin.

Trung thành, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặt nó trên "cơ sở hiện thực" mới đương đại, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước là câu trả lời rõ ràng của chúng ta, làm thất bại, phá sản mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Đó là trung thành, đi theo một học thuyết cách mạng và khoa học, một học thuyết thực tế; là đi tiếp lịch sử dân tộc ta đã từng đi hơn tám thập kỷ qua; là sự nối tiếp hiện thực-thực tiễn chủ nghĩa xã hội đã có, đang có ở Việt Nam, chứ không phải là "khư khư giữ lấy" một "chủ nghĩa hết thời", "phi hiện thực", một "lý tưởng mơ hồ", cũng không phải là để "tự trấn an" như sự xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét