Thứ Tư, 8 tháng 12, 2021

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH 37 LÀ CẦN THIẾT

Chúng ta đều hiểu, trong bất kỳ chế độ xã hội nào, mọi tổ chức muốn tồn tại và phát triển để thực hiện mục đích của mình thì phải có kỷ luật. Đảng ta là chính đảng kiểu mới, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam trong hành động, được tổ chức rất chặt chẽ, đòi hỏi tính kỷ luật rất cao.

V.I.Lênin đã từng nói: “Không có kẻ thù nào, dù là hung bạo nhất, có thể chiến thắng được những người cộng sản, ngoại trừ chính họ tự tan rã, chính những lỗi lầm của họ và họ không kịp sửa chữa”. Quán triệt tinh thần ấy, không phải đến bây giờ mà trong suốt hành trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta thường xuyên chú trọng, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đó là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta và chế độ ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người, đó là nhờ có kỷ luật...”. Qua từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng, thậm chí trong từng nhiệm vụ, Đảng ta đều có các quy định về kỷ luật. Đảng ta coi quy định về kỷ luật là công việc hệ trọng, là việc làm thường xuyên, liên tục và mang tính kế thừa. Đối chiếu với các quy định, qua từng nhiệm kỳ, sau mỗi nhiệm vụ, với tinh thần "nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật", Đảng ta luôn dũng cảm chỉ ra những hạn chế, yếu kém để kiên quyết khắc phục, sửa chữa kịp thời, phấn đấu vươn lên. Mục đích của thực hiện các quy định không gì khác là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Chính nhờ có kỷ luật mà hơn 90 năm qua, Đảng ta đã tồn tại và phát triển không ngừng, vượt qua mọi gian nan, thử thách, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đặc biệt hai nhiệm kỳ gần đây, quyết tâm chính trị của Đảng ta trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng càng được thể hiện rõ. Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, trong đó có Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 về những điều đảng viên không được làm, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ngang tầm nhiệm vụ. Thực tế hơn 10 năm thực hiện đã chứng minh việc ban hành quy định ấy là rất cần thiết và đã đi vào cuộc sống.

Đối với cán bộ, đảng viên từ Trung ương tới cơ sở, Quy định số 47 được xem là bộ tiêu chuẩn để tự phê bình và phê bình, tu dưỡng phấn đấu và rèn luyện bản thân. Đối với các cơ quan chức năng, Quy định số 47 là căn cứ, cơ sở để phát hiện, xử lý, ngăn chặn những hành vi sai trái. Không ít cán bộ, đảng viên diện Trung ương quản lý, trong đó có cả Ủy viên Bộ Chính trị, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp quân đội và công an...vi phạm đã bị xử lý kỷ luật bằng các hình thức về Đảng và chính quyền, thậm chí phải chịu những hình phạt của pháp luật. Nhờ mở rộng dân chủ, kịp thời cổ vũ, khích lệ những cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu, đặc biệt là tinh thần kiên quyết, nghiêm minh trong xử lý các trường hợp vi phạm quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước, đã góp phần rất quan trọng nâng cao chất lượng đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng... Những kết quả mà Đảng ta đã thu được trong thực hiện Quy định số 47 là không thể phủ nhận.

Hiện nay, tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến mới với nhiều thời cơ, thách thức đan xen. Đặc biệt 4 nguy cơ (tụt hậu xa hơn về kinh tế; chệch hướng XHCN; tệ tham nhũng, quan liêu; nguy cơ “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch) mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn đang hiện hữu; có mặt còn gay gắt, phức tạp hơn; tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn diễn biến phức tạp. Đứng trước những đòi hỏi mới, yêu cầu cao, quy mô lớn của tình hình nhiệm vụ, Đảng ta ban hành các quy định trong đó có Quy định số 37-QĐ/TW là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nội dung của Quy định số 37-QĐ/TW cơ bản kế thừa những nội dung của Quy định số 47-QĐ/TW còn phù hợp, có bổ sung một số điều mới, điều chỉnh một số điểm cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đó cũng là bước cụ thể hóa để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII nói chung và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) nói riêng nhằm từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, lập lại trật tự, kỷ cương trong Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét