Thứ Năm, 9 tháng 12, 2021

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHẶT CHẼ, NGHIÊM TÚC VÀ HIỆU QUẢ

Tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Đảng ta đã thống nhất cao và khẳng định phải tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn Đảng.

Quy định số 37-QĐ/TW chính là đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mục đích cơ bản của việc ban hành Quy định số 37-QĐ/TW là tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng ngày càng tốt hơn với yêu cầu nhiệm vụ. Quy định số 37-QĐ/TW còn là căn cứ, cơ sở để tổ chức đảng đánh giá phân loại và xử lý các vi phạm của đảng viên nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị.

Để tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, chúng ta phải tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp. Đặc biệt là sự nhất quán, rốt ráo vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Một trong các biện pháp mà Ban Chấp hành Trung ương nhấn mạnh đó là phải tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, sàng lọc đội ngũ đảng viên thông qua đổi mới và nâng cao nguyên tắc tập trung dân chủ; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm phải xử lý thật nghiêm theo đúng tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.

Tuy nhiên, nhân tố quyết định đưa Quy định số 37-QĐ/TW vào thực tiễn vẫn là vai trò chủ quan của từng tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cao cấp, cán bộ chủ trì, chủ chốt; người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy chúng ta: “Một tấm gương sống hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Tính tiên phong, gương mẫu rất quan trọng. Đòi hỏi từng cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ cao cấp, người đứng đầu phải nhận thức rất sâu sắc, thật đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước đất nước; trước Đảng để từ đó tự giác chấp hành và thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW. Như một cơ thể sống, Đảng ta và hệ thống chính trị chỉ trong sạch, vững mạnh khi từng cán bộ, đảng viên – những “tế bào” của Đảng thật sự khỏe mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên phải lấy Quy định số 37-QĐ/TW làm tiêu chuẩn, căn cứ rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu để ngày càng hoàn thiện hơn.

Mặt khác, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị càng được đẩy mạnh và đạt kết quả cao thì các thế lực thù địch càng hằn học chống phá quyết liệt thông qua thực hiện “diễn biến hòa bình” bằng đủ mọi âm mưu, thủ đoạn ngày càng thâm hiểm, tinh vi, biến ảo. Thực tế đó đòi hỏi trong thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW, toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên phải khẳng định rõ quyết tâm chính trị; đồng thời đề cao cảnh giác, không chủ quan, sơ hở; nhận diện rõ ràng âm mưu, thủ đoạn và những tác hại của nó để từ đó kiên quyết đấu tranh lên án, vạch trần, phản bác mạnh mẽ với những quan điểm thù địch, luận điệu sai trái, xuyên tạc chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét