Thứ Tư, 8 tháng 12, 2021

BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH LÀ PHÙ HỢP VÀ CẦN THIẾT

Quy định số 37QĐ/TW vẫn bao gồm 19 điều như Quy định số 47. Tuy nhiên, Quy định số 37 bổ sung mới hai điều, đó là Điều 3 và Điều 13.

Tại Điều 3, Đảng ta quy định rõ đảng viên không được: “Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;…”. Cũng ở Điều 3, Đảng ta chỉ rõ đảng viên không được: “…không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng”.

Tại Điều 13, Đảng ta quy định, đảng viên không được: “Can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác”.

Ngoài hai điều mới như đã đề cập, Quy định số 37-QĐ/TW còn bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung mới trong từng điều cụ thể. Đáng chú ý là những nội dung nêu ở Điều 7 của quy định cũ nay chuyển lên Điều 2 và bổ sung thêm nội dung: “Không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng”. Sau bổ sung, nội dung Điều 2 của Quy định số 37 như sau: “Không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép.”

Tương tự tại Điều 6 cũng bổ sung nội dung mới đó là: không được “đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo; không thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ người tố cáo, phê bình, góp ý"; không được "có hành vi chạy chức chạy quyền", "tham ô" ...

Tại Điều 9 bổ sung một số hành vi nghiêm cấm như “không được sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định”. Nội dung này theo quy định cũ nêu như sau: “Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không trung thực; kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định; mở tài khoản ở nước ngoài trái quy định; tham gia hoạt động rửa tiền”...

Tại Điều 11 cũng bổ sung nội dung mới đó là, đảng viên không được: “Lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

Nếu so sánh giữa Quy định số 47 với Quy định số 37 và tình hình nhiệm vụ thực tế hiện nay thì thấy nội dung mà Trung ương bổ sung, điều chỉnh như đã nêu trên đều là những vấn đề cơ bản, cốt lõi, quan trọng về rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và những nội dung mới trong các văn kiện mà Đảng, Nhà nước đã ban hành thời gian qua.

Cái gốc rễ, cơ bản cần phải xử lý để ngăn chặn từ sớm, từ xa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đó là chống tiêu cực trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đảng ta xác định lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, thế nhưng thực tế thời gian qua, bên cạnh sự chống phá của các thế lực thù địch, trong chính nội bộ ta cũng xuất hiện những tư tưởng, quan điểm sai trái xuyên tạc, phản bác, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực tế ấy đòi hỏi cuộc đấu tranh tư tưởng - lý luận, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải được đẩy mạnh hơn.

Mặt khác, Đảng ta quy định như đã nêu tại Điều 3 còn là sự khẳng định giá trị, sức sống của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xác định rõ hơn trách nhiệm của đảng viên trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ, phát triển những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Tương tự, việc bổ sung Điều 13 là rất cần thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ. Thực tế cho chúng ta thấy trong công cuộc đổi mới, bên cạnh những nhân tố tích cực, những thành công là cơ bản, tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là ở những đảng viên có chức, có quyền không gương mẫu, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, sa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi… Cùng với đó là những biểu hiện sai trái trong thực hiện nguyên tắc lãnh đạo; trong lề lối, phương pháp, tác phong công tác nổi lên rất rõ. Đây là một trong những nguyên nhân chủ quan cơ bản dẫn đến tình trạng suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã được Đảng ta nhiều lần cảnh báo.

Các nội dung khác được điều chỉnh, bổ sung, Ban Chấp hành Trung ương đều nghiên cứu, bàn thảo kỹ lưỡng và đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của sự nghiệp cách mạng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng thời gian qua. Chẳng hạn ở Điều 11 của Quy định số 37-QĐ/TW bổ sung nội dung, đảng viên không được: “Lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực…”. Không chỉ xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, nội dung này chính còn là sự cụ thể hóa chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung đã nêu trong Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét