Thứ Tư, 8 tháng 12, 2021

NHỮNG GIỌNG ĐIỆU SAI TRÁI

Mới đây, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Lợi dụng sự kiện này, thông qua một số kênh truyền thông ở hải ngoại vốn thiếu thiện chí với Việt Nam và mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đăng phát nhiều bài viết xuyên tạc mục đích, ý nghĩa và những nội dung của Quy định số 37-QĐ/TW. Họ cho rằng với việc ban hành quy định ấy Đảng đã “đứng ngoài”, “đứng trên” pháp luật. Họ cho rằng việc ra đời của Quy định số 37-QĐ/TW là thừa, không cần thiết bởi những nội dung mà quy định nêu ra pháp luật đã cấm rồi. Từ chỗ xuyên tạc nội dung của Quy định, họ suy diễn cho rằng việc ban hành hàng loạt quy định chứng tỏ Đảng Cộng sản Việt Nam “bất lực” không thể chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái thành công vì đã tìm đủ các biện pháp mà không thể thay đổi được tình hình…

Mục đích của những luận điệu nêu trên không gì khác là nhằm hạ thấp vị trí, ý nghĩa của Quy định số 37-QĐ/TW; phủ nhận thành tựu quan trọng, gieo rắc sự hoài nghi, phân tâm về tính hiệu quả trong thực hiện các quy định của Đảng nói chung và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm nói riêng; làm suy giảm niềm tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; sâu xa hơn là làm suy giảm, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và chế độ xã hội… Cần khẳng định rõ rằng, những giọng điệu ấy là hết sức sai trái, thể hiện mưu đồ xấu xa, động cơ đen tối.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét