Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

CÁC TÌNH HUỐNG ĐẶC BIỆT CÓ THỂ PHÁT SINH TRƯỚC, TRONG VÀ SAU NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ CÁCH XỬ LÝ

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Hiện các cơ quan, tổ chức phụ trách bầu cử, cả hệ thống chính trị đang tích cực chuẩn bị mọi mặt để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, công khai, minh bạch, đạt kết quả tốt đẹp. Việc kịp thời xử lý đối với một số tình huống đặc biệt có thể phát sinh trước, trong và sau Ngày Bầu cử là một trong những nội dung được cơ quan tổ chức bầu cử chú trọng, nhằm bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn đại biểu vào cơ quan quyền lực Nhà nước.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có văn bản số 234/HÐBCQG-TBVBPLTTTT gửi Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về việc lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh.

Theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, trường hợp dịch COVID-19 bùng phát ở địa phương trong thời gian gần đến Ngày Bầu cử, Ủy ban Bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chỉ đạo, hướng dẫn phương án tổ chức bầu cử đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, trên tinh thần là địa phương chủ động xây dựng các phương án tốt nhất để có kế hoạch đưa hòm phiếu phụ và phiếu bầu cử đến cho những cử tri bị ảnh hưởng do mắc bệnh hoặc do phải cách ly để họ nhận phiếu bầu cử và thực hiện việc bầu cử. Đồng thời, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp xảy ra mưa lũ, thiên tai đặc biệt nghiêm trọng, địa hình bị chia cắt, dẫn đến cử tri không thể đi đến các phòng bỏ phiếu, Ủy ban Bầu cử các cấp chỉ đạo Tổ Bầu cử tìm phương án tốt nhất để có kế hoạch đưa hòm phiếu phụ và phiếu bầu cử đến giúp những cử tri này nhận phiếu bầu cử và thực hiện việc bầu cử.

Trong trường hợp các tình huống phát sinh trên đã được các cơ quan có thẩm quyền ở địa phường giải quyết nhưng không thể xử lý được, do vượt quá thẩm quyền, Ủy ban Bầu cử ở cấp tỉnh báo cáo Hội động Bầu cử Quốc gia xem xét, quyết định phương án tổ chức bầu cử tại các khu vực này.

Theo quy định tại Điều 71 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục trong Ngày Bầu cử. Trường hợp có những sự kiện bất ngờ làm gián đoạn cuộc bỏ phiếu, Tổ bầu cử phải lập tức niêm phong hòm phiếu, tài liệu liên quan trực tiếp đến cuộc bầu cử, kịp thời báo cho Ban Bầu cử biết, đồng thời phải có những biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được tiếp tục.

Trường hợp vì lý do đặc biệt phải hoãn ngày bỏ phiếu, Tổ Bầu cử phải kịp thời báo cáo cho Ban Bầu cử biết để đề nghị Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Bầu cử Quốc gia xem xét, quyết định.

Những khiếu nại, tố cáo tại chỗ về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc kiểm phiếu do Tổ Bầu cử nhận, giải quyết và ghi nội dung giải quyết vào biên bản. Trường hợp Tổ bầu cử không giải quyết được, phải ghi rõ ý kiến của Tổ Bầu cử vào biên bản giải quyết khiếu nại, tố cáo và chuyển đến Ban Bầu cử tương ứng.

2 nhận xét: