Thứ Tư, 12 tháng 5, 2021

CẦN GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN, ĐỒNG BỘ, ĐỘT PHÁ

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị có nội dung rất toàn diện, từ bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đến bảo vệ Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng, từ bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN, bảo vệ Nhân dân đến bảo vệ sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từ bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc đến bảo vệ công cuộc hội nhập quốc tế, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, từ bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách, pháp luật đến việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, các quan điểm xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch, của các phần tử cực đoan, cơ hội, thoái hóa, biến chất…

Chỉ riêng việc bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã bao hàm một hệ thống toàn diện các vấn đề: từ các vấn đề lý luận đến các vấn đề phương pháp luận; từ các vấn đề lý luận triết học đến các vấn đề lý luận kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học; từ các vấn đề nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin như học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội, học thuyết giá trị thặng dư và học thuyết về sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản đến nhiều vấn đề khác, hệ trọng liên quan trực tiếp đến đường lối, chính sách, pháp luật như lý luận về đấu tranh giai cấp, về nhà nước và cách mạng XHCN, lý luận về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, lý luận về thời kỳ quá độ, về công nghiệp hóa, hiện đại hóa… Có thể nói, tính toàn diện của nội dung bảo vệ nền tảng của Đảng không chỉ do tính hệ thống, toàn diện của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách, pháp luật, của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN… mà còn do kẻ thù tư tưởng triển khaiđồng bộ, tấn công toàn diện vào mọi nội dung cốt lõi của hệ tư tưởng cách mạng mà Đảng ta đã lựa chọn và vào mọi khía cạnh của sự nghiệp cách mạng, từ lý luận đến thực tiễn, từ hiện tại đến quá khứ và tương lai... Chính vì vậy, việc triển khai các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đòi hỏi các chủ thể phải triển khai toàn diện nhiều nội dung. Mỗi nội dung cũng cần triển khai công tác bảo vệ và đấu tranh bằng nhiều hình thức, phương pháp, nhiều phương tiện một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, có tính đột phá. Mỗi quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, bịa đặt cần được phê phán bởi nhiều lực lượng, dưới nhiều hình thức, bằng nhiều phương tiện: hoạt động tuyên truyền miệng, các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội, trong sinh hoạt, hội họp của các tổ chức,các buổi thuyết trình trước một nhóm đối tượng công chúng; từ những tác động vận động, thuyết phục mang tính cá nhân đến những tác động mang tính tập thể và cộng đồng; từ công khai đến nội bộ… Ngoài ra, trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch cần xác định nội dung trọng tâm, đề xuất được các giải pháp mang tính đột phá đối với nội dung đó, phù hợp với tình hình, đặc điểm thời điểm tiến hành các hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Có thể khẳng định, nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng rất toàn diện, nhiều mặt, nhiều khía cạnh. Tuy nhiên, trên các diễn đàn, trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, còn thiếu vắng những công trình khoa học lớn có nội dung nghiên cứu rộng, đầy đủ, phản bác toàn diện các quan điểm sai trái, các quan điểm xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất. Cần nghiên cứu đầy đủ hơn, toàn diện hơn, sâu sắc hơn, đề xuất kiến nghị khả thi hơn và triển khai thực hiện sâu rộng hơn, đồng bộ hơn, hiệu quả hơn đối với công việc hệ trọng này.

Trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có một vấn đề khá nhạy cảm, liên quan đến khả năng “tự bảo vệ” của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta. 

Trong suốt quá trình cách mạng cũng như trong sự nghiệp đổi mới đất nước, chúng ta nhận thức rõ rằng, cần kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phát triển, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, coi đó là điều kiện tiên quyết đảm bảo cho sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới thành công. Đồng thời, bước vào giai đoạn đổi mới đất nước, chúng ta đã nhận ra rằng, trong chủ nghĩa Mác - Lênin những nguyên lý lý luận và phương pháp luận nền tảng vẫn còn nguyên giá trị phổ quát. Nhưng trong chủ nghĩa Mác - Lênin, cũng có những luận điểm, quan điểm đã bị thực tiễn vượt qua và có những luận điểm, quan điểm chưa được nhận thức đúng và vận dụng sai trong thực tiễn. Một số những luận điểm, quan điểm bị lịch sử vượt qua nhưng chưa được nghiên cứu bổ sung, phát triển, hoàn thiện. Chính những vấn đề lý luận bị vận dụng sai, kể cả trong quá khứ và hiện tại, đang bị kẻ thù tư tưởng lợi dụng để xuyên tạc, bịa đặt, bài xích, phủ nhận một cách ngang nhiên, thẳng thừng toàn bộ hệ tư tưởng và toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Bên cạnh đó, trong chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng còn một số bất cập, quá trình tổ chức thực hiện còn nhiều lệch lạc. Một số vấn đề trong quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật bị vận dụng lệch lạc, bị tổ chức thực hiện sai hoặc do trình độ, năng lực yếu kém của cán bộ, hoặc do chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm thao túng, do động cơ tham nhũng chi phối. Đây chính là “cơ hội vàng” để các thế lực thù địch ra sức quy chụp, tha hồ bịa đặt, xuyên tạc, bóp méo, phủ nhận trắng trợn hệ tư tưởng của Đảng ta, cũng như những thành tựu được xây đắp bởi công sức, trí tuệ, xương máu, tính mạng của đồng bào, chiến sĩ ta. Đây cũng là một vấn đề đặt ra cần giải quyết trong thời gian tới.

2 nhận xét:

  1. Mỗi người dân Việt Nam phải kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam

    Trả lờiXóa
  2. Hiện nay có rất nhiều kẻ phản động vì những đồng tiền dơ bẩn đã xuyên tạc và chống phá đất nước; chúng ta phải vạch trần và đấu tranh loại bỏ thủ đoạn của chúng

    Trả lờiXóa