Thứ Tư, 12 tháng 5, 2021

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, TẠO ĐỘNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NÒNG CỐT

Công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thực chất là cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực ý thức hệ. Là cuộc đấu tranh giai cấp cuối cùng trong lịch sử nên cuộc đấu tranh giai cấp này diễn ra rất khó khăn, lâu dài, phức tạp, quyết liệt. Trong cuộc đấu tranh này, giai cấp tư sản quốc tế sử dụng toàn bộ hệ thống chính trị, giới chuyên gia lý luận, mọi phương tiện truyền thông hiệu quả nhất, hiện đại nhất, xây dựng lực lượng những người tham gia tinh nhuệ, được đào tạo bài bản, được vũ trang về tư tưởng và phương tiện sắc bén nhất. Họ còn áp dụng những thành tựu khoa học mới nhất, nhất là các lý thuyết truyền thông hiện đại, các nghiên cứu về tâm lý học để thao túng ý thức công chúng. Các sáng tạo, phát minh công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, công nghệ số, công nghệ viễn thông được họ phát minh và áp dụng rất hiệu quả, hiệu nghiệm trong cuộc đấu tranh này.

Để đảm bảo giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh quyết liệt này, Đảng, Nhà nước ta đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt có trình độ hiểu biết, có năng lực chuyên môn phù hợp, có sự nhạy bén chính trị cao và bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhiệt tình và quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đội ngũ chuyên gia, cố vấn trong lĩnh vực này là những người có kiến thức chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực, hiểu biết sâu sắc và kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách, pháp luật, kỹ thuật, công nghệ, các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu và phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Tuy nhiên, trong đội ngũ cán bộ nòng cốt này còn một bộ phận nhỏ có năng lực, hiểu biết hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của công cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới. Đó là, hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách, pháp luật có thể mang tính chuyên sâu nhưng thiếu tính hệ thống, tính cập nhật. Kiến thức một số lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn -những lĩnh vực khoa học trực tiếp làm tiền đề khoa học và tư tưởng, lý luận cho sự ra đời của chủ nghĩa Mác - Lênin cũng như cho sự phát triển, hoàn thiện không ngừng chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại mới, còn chưa đủ rộng và sâu. Kiến thức, kỹ năng vận dụng logic học, tâm lý học trong việc phản bác quan điểm sai trái, thù địch còn bất cập. Một số cán bộ chuyên gia lớn tuổi tuy kiến thức uyên thâm, kinh nghiệm nhiều, giàu nhiệt huyết nhưng trình độ, năng lực sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, các phương tiện truyền thông mới rất hạn chế… Những nguyên nhân này đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tham gia tác chiến trên không gian mạng. 

Đối diện với kẻ thù tư tưởng được tổ chức khá chu đáo, được trang bị vũ khí lý luận và tư tưởng, khoa học công nghệ và phương tiện hiện đại, có âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, cần xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt có trình độ hiểu biết sâu sắc đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách, pháp luật. Có trình độ, hiểu biết đối với khoa học công nghệ áp dụng trong lĩnh vực truyền thông như công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông, công nghệ số, về cách mạng 4.0; các kiến thức về tâm lý học truyền thông và lý thuyết truyền thông hiện đại; các kiến thức về quản trị mạng và xử lý khủng hoảng truyền thông; các kiến thức về pháp luật Việt Nam và quốc tế; các kiến thức và kỹ năng chuyên môn đặc thù của quân đội, công an và ngành thông tin truyền thông… 

Cần tạo lập cơ chế, chính sách tạo động lực để đội ngũ cán bộ nòng cốt nhiệt tình, tận tâm công tác, xây dựng quyết tâm vượt qua khó khăn, gian khổ của cuộc đấu tranh. Hiện tại, Đảng, Nhà nước ta đã quan tâm xây dựng lực lượng và tổ chức bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tác chiến trên lĩnh vực này, đã ban hành các văn bản bảo đảm chế độ, chính sách cho những người tham gia. 

2 nhận xét:

  1. Bài viết rất hấp dẫn bạn đọc

    Trả lờiXóa
  2. Cần thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có tâm, có tầm để xây dựng và phát triển đất nước

    Trả lờiXóa