Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

KHÔNG THỂ XÂM PHẠM QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN TRONG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

Quyền bầu cử là quyền chính trị cơ bản của công dân được Hiến pháp và pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân. Thông qua bầu cử, công dân trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình, thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước, góp phần thiết lập bộ máy nhà nước để tiến hành các hoạt động quản lý xã hội. Vì vậy, việc tham gia bầu cử còn là trách nhiệm của công dân đối với đất nước.

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử là không thể xâm phạm. Mọi hành vi tổ chức lực lượng, cấu kết trong - ngoài chặt chẽ, tuyên truyền xuyên tạc tính dân chủ, phủ nhận quyền và nghĩa vụ của công dân, lợi dụng dân chủ để phá hoại cuộc bầu cử; kích động, kêu gọi người dân tẩy chay bầu cử; cổ xúy cho chủ nghĩa tự do vô chính phủ... như nêu trên là vi phạm pháp luật về bầu cử, xâm phạm quyền bầu cử của công dân.

Bảo đảm quyền dân chủ là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển đất nước. Cùng với chủ trương phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm công dân, kỷ luật, kỷ cương xã hội, Đảng và Nhà nước ta khẳng định rõ quan điểm, thái độ kiên quyết phê phán và nghiêm trị những hành vi xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân.

Điều 95 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cũng quy định rõ: “Người nào dùng thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc hoặc cưỡng ép làm trở ngại việc bầu cử, ứng cử của công dân; vi phạm các quy định về vận động bầu cử; người có trách nhiệm trong công tác bầu cử mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu bầu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật về bầu cử thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự”.

1 nhận xét: