Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

NHỮNG LẬP LUẬN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, CƠ HỘI CHÍNH TRỊ LÀ VÔ CĂN CỨ

Cả lý luận và thực tiễn đều chỉ ra rằng: không ở đâu và bao giờ một quần thể, một đám đông quần chúng hay nhân dân tự mình đứng lên cầm quyền cả. Chỉ những kẻ mỵ dân và ấu trĩ về tri thức chính trị mới cho rằng, vai trò cầm quyền của người dân là tự lập. Sự phân chia giai cấp, phân tầng xã hội tất yếu sẽ dẫn đến việc ra đời các tổ chức chính trị, những đảng chính trị. Những đảng chính trị này thông qua hiến pháp, pháp luật để trở thành lực lượng lãnh đạo, cầm quyền nhà nước và xã hội; đồng thời, thiết lập các cơ chế quản lý nhà nước và xã hội theo quan điểm của mình. Cơ chế đó bao gồm tổ chức nhà nước: cơ quan quyền lực hay lập pháp (quốc hội), cơ quan hành pháp (chính phủ), cơ quan tư pháp (kiểm sát, tòa án). Hiện nay, trên thế giới đã có nhiều thể chế tổ chức nhà nước vận hành khác nhau, trong đó có chế định của hiến pháp về bầu cử: đề ra những quy định chặt chẽ nhằm tìm được những người xứng đáng đưa vào danh sách bầu cử. Trong tiến trình bầu cử, để có những ứng cử viên chất lượng bầu vào quốc hội, ở mỗi quốc gia, các đảng chính trị giới thiệu đảng viên của mình ra tranh cử và có cách thức tổ chức bầu cử riêng, tùy theo chế độ chính trị, truyền thống, văn hóa, kinh tế của mình. Các nước đều đề ra các quy phạm pháp luật, từ khẳng định nguyên tắc bầu cử, quy định số lượng đại biểu,… đến công bố kết quả bầu cử để điều chỉnh việc tổ chức và trình tự các bước tiến hành bầu cử. Riêng giới thiệu ứng cử viên, hầu hết đều do các đảng phái chính trị thực hiện. Điển hình: ở Mỹ - quốc gia tự cho là “dân chủ nhất” - việc lựa chọn ứng cử viên bầu cử tổng thống, thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ chủ yếu chỉ có đảng Cộng hòa, hoặc đảng Dân chủ luôn cạnh tranh nhau; ở Cộng hòa Liên bang Đức, việc giới thiệu ứng cử viên vào Nghị viện là độc quyền của các đảng chính trị, v.v. Nhưng dù là ứng cử viên của các đảng phái hay ứng cử viên tự do, muốn được vào danh sách bầu cử, đều phải do các cơ quan phụ trách bầu cử xem xét, nếu đủ điều kiện mới được đưa vào lập danh sách bầu cử. Điều đó cho thấy, mỗi quốc gia đều có cách thức tổ chức bầu cử khác nhau, có quy định riêng để lựa chọn, bầu được người tài lãnh đạo đất nước. Các ứng cử viên hầu hết đều là người thuộc một đảng phái nhất định. Vì thế, không thể áp đặt một “mô hình” bầu cử chung cho mọi quốc gia.

Ở Việt Nam, các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp dựa trên thể chế chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, từ khi nhân dân ta giành được độc lập (năm 1945) đến nay. Việc tổ chức bầu cử được tiến hành theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (sau đây gọi tắt là Luật Bầu cử). Luật Bầu cử xác định nguyên tắc bầu cử ở Việt Nam là: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín (Điều 1). Quyền bầu cử và quyền ứng cử của công dân được quy định: mọi công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân (Điều 2). Đồng thời, quy định rõ các nội dung và trình tự tiến hành bầu cử, như: cơ cấu, thành phần và phân bổ đại biểu Quốc hội; xác định ngày bầu cử; phương thức tổ chức đơn vị bầu cử; khu vực bỏ phiếu; tổ chức phụ trách bầu cử; lập danh sách cử tri; ứng cử và hiệp thương giới thiệu người ứng cử; tổ chức vận động bầu cử; trình tự bỏ phiếu; kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử. Trình tự và nội dung đó được thực hiện công khai, dân chủ, với sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng và nhân dân.

Thực tế minh chứng, nhiều người không phải đảng viên nhưng cũng vẫn trúng cử đại biểu Quốc hội do nhân dân bầu chọn, điển hình như: nhà sử học Dương Trung Quốc, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm; khối người dân tộc thiểu số là đại biểu: Ka’H’Hoa (dân tộc Mạ, giáo viên ở Đắk Nông), Triệu Thị Huyền (dân tộc Dao, nông dân ở Yên Bái), v.v. Riêng Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, có 15 đại biểu do Trung ương giới thiệu nhưng không trúng cử. Sự thực trên chứng minh việc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam là tôn trọng ý kiến của đa số cử tri; không phải là “hình thức”, “trình diễn”, hay sự “sắp xếp ghế” như ai đó xuyên tạc.

Tự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền của công dân. Về thủ tục, hồ sơ, quy trình dành cho ứng viên được giới thiệu hay tự ứng cử đều như nhau. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện cho họ được tham gia vận động bầu cử. Việc thẩm định hồ sơ với người tự ứng cử cũng thực hiện đồng thời với các đại biểu được giới thiệu. Quy trình thẩm định như nhau, đều phải xem xét về tiêu chuẩn, lịch sử chính trị,… những vấn đề liên quan đến pháp luật nếu có, hoặc những ý kiến phản ánh của nhân dân đều được làm rõ.

Việc tổ chức vận động bầu cử bảo đảm ba nguyên tắc cơ bản được quy định trong Luật Bầu cử, đó là: được tiến hành dân chủ công khai, bình đẳng đúng pháp luật, bảo đảm trật tự và an toàn xã hội; người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị đó; các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên của các tổ chức này không được vận động cho người ứng cử.

Theo quy định tại Điều 67 Luật Bầu cử, người ứng cử đại biểu Quốc hội trình bày với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội thông qua trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương nơi mình ứng cử và trên trang thông tin điện tử về bầu cử đại biểu Quốc hội của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Bầu cử có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan quản lý trang thông tin điện tử thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc đăng tải nội dung vận động bầu cử. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc đăng tải thông tin chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Điều 68 Luật Bầu cử quy định những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử: (1). Cấm lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân khác; (2). Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử; (3). Lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá nhân mình; (4). Sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri. Luật cũng quy định Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử không được vận động bầu cử cho những người ứng cử. Thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử nói trên không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để vận động bầu cử cho những người ứng cử nhằm bảo đảm sự công bằng, bình đẳng đối với những người ứng cử. Theo khoản 1, Điều 26 và khoản 1, Điều 28 Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XIV), Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những trường hợp người ứng cử không đạt sự tín nhiệm trên 50% tổng số cử tri tham dự tại Hội nghị cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3.

Thực hiện quy định đó, tại Hội nghị cử tri, đối chiếu với tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội, người dân sẽ quyết định ai xứng đáng đưa vào danh sách bầu cử để bầu đại biểu Quốc hội. Ở đó, mọi người đều bình đẳng; không có chuyện “phân biệt đối xử”, hay “đấu tố” như ai đó rêu rao. Dù là đảng viên hay người ngoài Đảng, nếu đạo đức, phẩm chất, tư cách kém, không vì mục tiêu phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân thì không được cử tri lựa chọn. Đến nay, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, theo Hội đồng Bầu cử quốc gia, cả nước có 868 người ứng cử bầu đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong đó: có 09 người tự ứng cử; số người ứng cử đại biểu Quốc hội do Trung ương giới thiệu là 203, địa phương là 665; có 393 (tỷ lệ 45,28%) ứng cử viên là phụ nữ; 185 (tỷ lệ 21,31%) người dân tộc thiểu số; người ngoài Đảng là 74 (tỷ lệ 8,53%). Tất cả danh sách ứng cử bầu đại biểu Quốc hội khóa XV đều được niêm yết, công bố công khai để cử tri lựa chọn bầu những người có đức, tài, xứng đáng, thay mặt mình quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước.

Sự thực hiển nhiên là thế, nhưng với mưu toan phá hoại Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các thế lực thù địch và cơ hội chính trị vẫn tìm mọi cách để phủ nhận. Họ tâng bốc bầu cử ở phương Tây để gièm pha bầu cử trong nước; coi các quy định của pháp luật bầu cử ở Việt Nam là “Đảng cử, dân bầu, đã được hệ thống quyền lực áp đặt trước”(!) Đây là luận điệu vu khống, xuyên tạc, bịa đặt về quyền bầu cử dân chủ ở Việt Nam - một thủ đoạn chính trị xấu xa, hòng phủ nhận bản chất của chế độ ta, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Cuộc Bầu cử (ngày 23/5/2021) tới đây.

Bằng tinh thần cảnh giác và kiên quyết, chúng ta cần đấu tranh, không để những âm mưu và hành động thâm độc, nguy hiểm đó tồn tại làm vẩn đục bầu không khí bầu cử dân chủ ở nước ta - Ngày hội của toàn dân.

2 nhận xét:

  1. Trước những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta; chúng ta cần bình tĩnh xem xét và xử lý thông tin chuẩn xác, tránh mắc mưu của chúng.

    Trả lờiXóa
  2. Mỗi công dân Việt Nam cần nêu cao tinh thần cảnh giác, nhận diện được âm mưu của của các thế lực thù địch và bọn phản động không để chúng lừa gạt, kích động, lôi kéo.

    Trả lờiXóa