Thứ Tư, 12 tháng 5, 2021

HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG ĐẤU TRANH BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG TOÀN DIỆN, HIỆU QUẢ

Trong số các phương tiện truyền tải thông tin, quan điểm sai trái, thù địch (gồm phương tiện truyền thông cá nhân, phương tiện truyền thông nhóm, phương tiện truyền thông đại chúng truyền thống và phương tiện truyền thông mới), kẻ thù tư tưởng lựa chọn mạng xã hội như một công cụ phổ biến nhất và hữu hiệu nhất để tác chiến. Với ưu thế tác động nhanh, trên diện rộng, có sự tương tác đa chiều, mạng xã hội có thể truyền bá, phát tán một khối lượng thông tin khổng lồ đến mọi đối tượng cần tác động bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.

Nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn, phương thức mà các thế lực thù địch sử dụng mạng xã hội để phá hoại cách mạng nước ta về hệ tư tưởng, Đảng và Nhà nước ta có nhiều chủ trương, các nhà khoa học, các cán bộ thực tiễn cũng đề xuất nhiều giải pháp về công nghệ như: tăng cường hoạt động quản lý, giám sát đối với các trang mạng xã hội, chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật lọc bỏ, gỡ bỏ hoặc ngăn chặn có hiệu quả việc truy cập vào các trang mạng độc hại. Tích cực, chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ để xâm nhập, nắm quyền quản trị, điều hành các trang web, blog, diễn đàn, mạng xã hội, xóa dữ liệu, vô hiệu hóa hoặc ngăn chặn truy cập có thời hạn vào các trang mạng độc hại trong một thời gian nhất định. 

Đồng thời, chủ động phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ, áp dụng các giải pháp tiến bộ khoa học, công nghệ để ngăn chặn triệt để, lọc bỏ, gỡ bỏ các tin tức xấu, độc trên các trang mạng. Vấn đề này cần trở thành những đề xuất giải pháp công nghệ tích cực nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các mũi tấn công tư tưởng thâm sâu của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc  tế sâu rộng.

Tuy nhiên, các giải pháp công nghệ trên đây thường gặp rào cản từ phía luật pháp quốc tế, luật pháp của nước ngoài và sự phản ứng từ phía nhà cung cấp dịch vụ, sự chống đối của các thế lực thù địch, các phần tử cực đoan, hoặc rào cản, khó khăn về kỹ thuật, công nghệ. Mặt khác, các thế lực thù địch vốn nắm giữ các phát minh, sáng chế về công nghệ nhất là công nghệ thông tin, công nghệ số đã có những hình thức, biện pháp công nghệ tinh vi, xảo quyết. Ví dụ, chúng lợi dụng chức năng quay phim và đăng tải trực tuyến trên mạng xã hội facebook, youtube để tường thuật trực tiếp sự việc, chuẩn bị sẵn lực lượng ở nhà để tiếp nhận video. Điều này đòi hỏi, cần phải xây dựng nội lực về công nghệ, về an ninh mạng thông qua việc trang bị phương tiện kỹ thuật và đào tạo cơ bản, chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ sử dụng công nghệ tận tâm, tận lực cuộc đấu tranh này. 

Song song với đó, tính chất, bối cảnh của mặt trận đấu tranh bằng biện pháp công nghệ đòi hỏi chúng ta phải có những nỗ lực lớn hơn, toàn diện hơn trong hợp tác quốc tế nhằm đảm bảo an ninh quốc gia về mặt thông tin, tư tưởng. Vấn đề hợp tác quốc tế trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch cần được triển khai trên phạm vi rộng hơn, với nhiều đối tác, bằng nhiều nội dung phong phú hơn, hình thức đa dạng hơn như: trong các nước tương đồng về thể chế chính trị; trong phạm vi khu vực, trên diễn đàn mang tính toàn cầu; thông qua các cuộc hội nghị, hội thảo, diễn đàn song phương, đa phương, ở cấp độ chính phủ và doanh nghiệp, giữa Chính phủ Việt Nam và các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội nước ngoài…Ngoài ra, cần tăng cường vận động, thuyết phục cá nhân các nhà khoa học, các nhà hoạt động xã hội có uy tín, các nhân sĩ trí thức trên thế giới có thiện cảm với Việt Nam, vận động hành lang các nghị sĩ, các chính khách nước ngoài tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động truyền thông, vận động ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, bảo vệ, minh chứng cho tính khoa học, cách mạng, tiến bộ, nhân văn, nhân đạo của hệ tư tưởng cách mạng của Việt Nam.

Tựu trung lại, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cần tiến hành đồng bộ hệ thống giải pháp trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự tham gia của toàn dân thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Thứ hai, tiếp tục phát triển, vận dụng sáng tạo, truyền bá sâu rộng, bảo vệ vững chắc hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, đồng thời thiết kế phương thức triển khai các nội dung đấu tranh phản bác trực diện quan điểm sai trái, thù địch một cách kịp thời, hiệu quả, toàn diện và có trọng tâm.

Thứ ba, đa dạng hóa phương thức xây dựng, phát triển, tổ chức, phối hợp các chủ thể, các lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở mọi cấp, mọi ngành, mọi địa phương, trên phạm vi quốc gia và quốc tế.

Thứ tư, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất cán bộ, phát triển, mở rộng lực lượng chuyên trách, kiện toàn và đổi mới hoạt động của Ban chỉ đạo 35 các cấp, các ngành, nhất là ở các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Thứ năm, coi trọng phát triển các nền tảng công nghệ, mạng xã hội, nhất là các mạng xã hội nội địa, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện hiện đại cho công cuộc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị. 

2 nhận xét:

  1. Hiện nay, bọn phản động dùng mọi thủ đoạn nham hiểm để chống phá cách mạng Việt Nam. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác, không để mắc mưu của bọn chúng.

    Trả lờiXóa