Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Trong giai đoạn hiện nay, âm mưu, thủ đoạn và sự chống phá của các thế lực thù địch không hề thay đổi, trái lại ngày càng tinh vi hơn. Chúng đã triệt để lợi dụng những thành tựu của cách mạng khoa học công nghệ, khai thác không gian mạng xã hội để gia tăng sức ảnh hưởng và tiếp tục không ngừng chống phá Đảng và Nhà nước ta. Những âm mưu, thủ đoạn của chúng biểu hiện:

Thứ nhất, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta, cụ thể là phủ nhận học thuyết Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ hai, phủ nhận CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta

Thứ ba, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng

Thứ tư, công kích đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là định hướng XHCN

Thứ năm, xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu cán bộ, đảng viên của ta

Nhận diện được những luận điệu cơ bản mà các thế lực thù địch tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, đặc biệt khi chúng sử dụng mạng xã hội như một công cụ, vũ khí hữu hiệu tấn công chúng ta, công tác tư tưởng của Đảng cần tập trung vào những nội dung và phương pháp sau đây:

Một là, nâng cao nhận thức trong toàn xã hội về nội dung và tầm quan trọng của công tác đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội.

Hai là, không ngừng tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, kĩ năng và phương pháp đúng đắn, khoa học cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong cuộc đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội hiện nay.

Ba là, tạo lập môi trường thông tin thuận lợi để phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong cuộc đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, thù địch trên mạng xã hội, bảo vệ thành công nền tảng tư tưởng của Đảng. Để tạo lập được một môi trường thông tin thân thiện trong giai đoạn hiện nay, cần chú ý đến tính công khai, minh bạch./.

2 nhận xét:

  1. Mọi luận điệu xuyên tạc của bọn phản động và các thế lực thù địch đều có âm mưu xấu xa, thâm độc kèm theo. Vì vậy chúng ta phải cảnh giác và đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc của chúng.

    Trả lờiXóa