Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

GẮN VIỆC ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN VỚI XỬ LÝ NGHIÊM CÁC SAI PHẠM

Thời gian tới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục tập trung cao độ cho công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra chặt chẽ, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp. Song hành với đó toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vào cuộc một cách quyết liệt nhằm phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội nhằm thực hiện “mục tiêu kép”.

Trong bối cảnh ấy, một mặt chúng ta phải kiên quyết xử lý nghiêm minh những kẻ xấu, linh mục cố tình vi phạm pháp luật về bầu cử và về phòng, chống dịch bệnh hòng tiếp tay cho các thế lực thù địch. Mặt khác, chúng ta cũng phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để toàn dân nói chung, bà con giáo dân nói riêng nhất là các chức sắc có tiếng nói trong cộng đồng được hiểu rõ Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng tiếng nói của đồng bào có đạo trên khắp mọi miền Tổ quốc, và là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tham gia bầu cử là thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với đất nước. Thông qua bầu cử, nhân dân trực tiếp lựa chọn bỏ phiếu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình để thay mặt mình tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước để tổ chức, quản lý và điều hành mọi hoạt động xã hội.

Đồng thời thông qua đẩy mạnh tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin về tính chất phức tạp, nguy hiểm và yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm tham gia phòng, chống dịch cho nhân dân nói chung và bà con giáo dân nói riêng. Mặt khác cần giúp cho bà con nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn lợi dụng cuộc bầu cử và công tác phòng, chống dịch để chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Chỉ có nhận thức rõ những điều ấy nhân dân nói chung, bà con giáo dân nói riêng mới nâng cao “sức đề kháng” không hùa theo và chủ động đấu tranh với những luận điệu sai trái, những hành vi kích động, gây rối rắp tâm chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta./.

2 nhận xét: