Thứ Ba, 25 tháng 5, 2021

NHẬN DIỆN SỰ XUYÊN TẠC CỦA ĐÁM RẬN CHỦ VỀ VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Có thể nói từ khi thực hiện chỉ thị số 05/CT – TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu để học tập và làm theo Bác, đạt nhiều thành tích đáng trân trọng, góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển. Như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói trong buổi họp báo công bố kết quả Đại hội XIII của Đảng ngày 01/2/2021 "Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay".

Ấy vậy mà đám rận chủ luôn muốn lèo lái dư luận, chúng xuyên tạc rằng: Đảng tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sẽ tạo nên sự sùng bái cá nhân, gây lãng phí. Đây là luận điệu xuyên tạc hết sức nguy hiểm của đám phản động, thể hiện tư tưởng cực đoan.

Chúng ta cần tỉnh táo, nêu cao tinh thần cách mạng, bản lĩnh chính trị để đập tan luận điệu xuyên tạc này, cụ thể trên những nội dung sau:

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, một mặt thể hiện sự biết ơn của toàn Đảng, toàn dân ta đối với di sản của Người; giúp mỗi cán bộ, đảng viên gắn việc học tập, làm theo tư tưởng và những lời dạy của Người với nhiệm vụ chính trị được giao; tránh việc học tập qua loa, đại khái, hình thức dẫn đến trong khi thực hiện nhiệm vụ được Đảng và dân giao phó sẽ có lúc sa vào chủ nghĩa cá nhân, xa dần mục tiêu lý tưởng của người đảng viên Đảng Cộng sản, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, mất đi sự khiêm tốn, nảy sinh thái độ, việc làm hách dịch, quan liêu, cửa quyền, mệnh lệnh, xa rời nhân dân, trở thành “quan cách mạng”.

Tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập Chỉ thị 05 là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Hay nói cách khác, nhận thức đúng đắn về tư tưởng Hồ Chí Minh, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là biện pháp quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong thời gian tới, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu, khát vọng Việt Nam hùng cường vào năm 2045.

2 nhận xét:

  1. Chúng ta phải kiên quyết đấu tranh vạch trần mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; không cho chúng chống phá, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

    Trả lờiXóa
  2. Hiện nay có rất nhiều kẻ phản động vì những đồng tiền dơ bẩn đã xuyên tạc và chống phá đất nước; chúng ta phải vạch trần và đấu tranh loại bỏ thủ đoạn của chúng

    Trả lờiXóa