Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

NHẬN DIỆN CÁC LUẬN ĐIỆU CHIA RẼ PHÁ HOẠI MỐI QUAN HỆ MẬT THIẾT GIỮA NHÂN DÂN VỚI ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

Với tính cách là bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Vai trò, sức mạnh của Đảng sẽ mất, nếu tách khỏi cơ sở xã hội - chính trị là nhân dân. Trong vị thế “vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung thành của Nhân dân” và được thừa nhận trong xã hội, chúng âm mưu chia rẽ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phủ nhận sự chính danh, chính pháp giữa Đảng với Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Các luận điệu đó, cốt chia rẽ, âm mưu kích động đối lập Đảng với nhân dân, tạo sự xa cách, oán thán, thù ghét, tẩy trừ cán bộ và đảng viên của Đảng, dưới mọi hình thức. Chúng cổ vũ, khuyến khích cho bảo trợ và tham gia các tổ chức “xã hội dân sự” tự phát. Chúng tô vẽ, thổi phồng những biểu hiện riêng lẻ, những khuyết điểm để thổi phồng quy kết thành bản chất của một đảng cầm quyền và đã làm phân tâm không ít bộ phận dân dân. 

2 nhận xét:

  1. Chúng ta phải nhận diện được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, chỉ rõ những phương thức chống phá của chúng; đồng thời nâng cao sức đề kháng cho cán bộ đảng viên và người dân để chống lại luận điệu xuyên tạc của chúng.

    Trả lờiXóa
  2. Mọi âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động và các thế lực thù địch nhất định sẽ bị lột trần và thất bại

    Trả lờiXóa