Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

ĐẰNG SAU CÁC LUẬN ĐIỆU “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI

Chưa bao giờ các thế lực thù địch từ bỏ âm mưu chuyển hóa về chính trị đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Hiện nay, trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch tập trung chống phá quân đội trên nhiều mặt, nhiều nội dung, trong đó chống phá về chính trị được đặt lên trước và là một nội dung trọng tâm, trọng điểm. Trong những năm gần đây, chúng sử dụng truyền thông, mạng xã hội như một công cụ để chống phá quân đội về chính trị, tư tưởng. Hàng loạt các trang thông tin, trang web phản động đã lợi dụng chính sách tự do báo chí của Việt Nam, đưa ra các bài viết, bài phân tích, tuyên truyền, cổ súy cho việc chuyển giao quân đội về nhà nước, để nhà nước quản lý quân đội. Thực chất của quan điểm này là nhằm tước bỏ quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.
Các thế lực thù địch không trực tiếp bàn về vấn đề lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, về bản chất giai cấp công nhân của quân đội, về việc quân đội đứng ngoài chính trị, quân đội trung lập... mà mượn cớ “bàn về đổi mới xây dựng quân đội”, “nghiên cứu học tập mô hình xây dựng quân đội hiện đại” để tạo dựng dư luận xã hội, dư luận quân nhân về những vấn đề cốt lõi trong xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản. Chúng mong muốn rằng, dư luận xã hội, dư luận quân nhân về các vấn đề đó ngày một dâng cao, tạo áp lực xã hội để thay đổi cách thức lãnh đạo, phương thức xây dựng quân đội. Chúng cũng mong muốn rằng, với nội dung, cách thức tuyên truyền “mập mờ trắng đen”, như là những “làn gió thổi qua” sẽ hằng ngày hằng giờ lay động nhận thức, thái độ, niềm tin, tạo ra sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong quân đội.
Mặc dù, các thế lực thù địch đã và đang sử dụng mạng xã hội để cổ súy nhiều luận điệu sai trái, phản động, các luận điệu đó được “ngụy trang” vô cùng khéo léo nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội ta, làm cho quân đội mất phương hướng chính trị, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng chiến đấu. Song có một thực tiễn mà không một thế lực nào có thể phủ nhận được là, trước yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc, Đảng ta đã thành lập quân đội, lãnh đạo quân đội. Chính sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội trong 75 năm qua là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của quân đội. Trong thể chế chính trị ở nước ta hiện nay, Đảng giữ vai trò lãnh đạo. Sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội được xác định trong Hiến pháp, pháp luật và được hiện thực hóa trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội ta là tất yếu, bất biến, được bảo đảm bằng Hiến pháp, pháp luật.

2 nhận xét:

  1. Các thế lực thù địch có âm mưu "phi chính trị hóa Quân đội" nhằm tách Quân đội nhân dân Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng CSVN, làm cho Quân đội biến chất. Bởi vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội là một nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.

    Trả lờiXóa
  2. Chúng ta phải nhận biết và đấu tranh mạnh mẽ chống lại các luận điệu xuyên tạc, chống phá Việt Nam của bọn phản động và các thế lực thù địch

    Trả lờiXóa